Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 roku

Informujemy, że wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2016 roku, obejmująca wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Pomiary poziomu hałasu drogowego przeprowadzone zostały w Głogowie Małopolskim, Lesku, Leżajsku, Łączkach, Przemyślu i Sokołowie Małopolskim. Pomiarami poziomu hałasu kolejowego objęta została linia kolejowa Nr 68 (granica wojewódzka – Przeworsk). […]

Więcej

14 SIERPNIA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 9 września br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

Kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informujemy, że ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W pierwszym w tym roku numerze Biuletynu można zapoznać się m.in. z nowymi zadaniami realizowanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie trzech komponentów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i hałasu oraz wynikami ocen sporządzonych na podstawie badań wykonanych w roku 2016. Dla czytelników Biuletynu przygotowane zostały również ekoedukatory zawierające ważne informacje o ozonie troposferycznym i niewidzialnym zagrożeniu jakim jest […]

Więcej

XXX sesja Rady Powiatu w Kolbuszowej

29 czerwca 2017 r., w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Kolbuszowskiego. Obecny na sesji Pan Andrzej Adamski – kierownik Delegatury w Tarnobrzegu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przedstawiał Radnym Powiatowym informację o stanie środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz pól elektromagnetycznych na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2016 r.

Więcej

Wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji za-nieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2016 roku

Zakład Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy oddział we Wrocławiu opracował kolejny raport zawierający wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocenę depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2016 roku. Raport prezentuje wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych oraz depozycji substancji wraz opadami do podłoża dla obszaru województwa z podziałem na poszczególne powiaty. Prezentuje również porównanie obciążenia powierzchniowego z terenu województwa z depozycją dla całego obszaru Polski i pozostałych […]

Więcej

Narada Wojewody Podkarpackiego z administracją zespoloną

22 czerwca 2017 r. w ramach cyklu spotkań kwartalnych z szefami jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie podkarpackim w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się narada, której przewodniczyła Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Spotkanie miało na celu omówienie spraw wynikających z bieżącej działalności służb, inspekcji i straży wojewódzkich, a także sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na 2018 r. Rozmawiano również o efektach pracy administracji zespolonej w zakresie zapewnienia mieszkańcom Podkarpacia […]

Więcej

14 SIERPNIA URZĄD NIE PRACUJE

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 9 września br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

16 czerwca urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że 16 czerwca w piątek (po Bożym Ciele) urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 24 czerwca (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

Informacja o godzinach pracy WIOŚ w Rzeszowie podczas weekendu majowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż 2 maja Urząd będzie nieczynny. W zamian Urząd otwarty będzie dla klientów 13 maja w godzinach 7.00 do 15.00. Podstawa –  Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej.  

Więcej

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wyznaczając takie miejsca należy uwzględniać potencjalny wpływ tego rodzaju przedsięwzięcia na stan środowiska […]

Więcej

PRZYPOMINAMY O TERMINACH NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdania należy przekazać do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  sporządza: Wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania […]

Więcej