Dwóch mężczyzn idzie wzdłuż rzeki, inspektor WIOŚ z tyłu niesie wiadro i narzędzie do pobierania wody

Interwencja oraz kontrola inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rz. Jasiołki w m. Dukla

W dniu 18.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zanieczyszczeniu rz. Jasiołki, udali się na miejsce. Oględzinom poddano lewy brzeg rz. Jasiołka na odcinku o długości ok. 250 m. Powyżej wylotu burzowego kanalizacji ogólnospławnej woda miała naturalny charakter, brak było uciążliwości zapachowych. Woda w rzece przy wylocie kolektora burzowego tworzyła tzw. zastoisko wody o rdzawym zabarwieniu. W tym miejscu wyczuwalne były uciążliwości zapachowe. W odległości około 100 m […]

Więcej
Dwóch mężczyzn w kamizelkach odblaskowych stoi obok kontrolowanego tira.

„STOP nielegalnym odpadom 2023” – kolejne akcje prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 09.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w m. Styków uczestniczyli w kontroli drogowej transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu. Czynności podejmowane były również w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom 2023”.

Więcej
Czterech Inspektorów IOŚ podczas oględzin terenu.

INFORMACJA WIOŚ W RZESZOWIE W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI PRZEWROTNE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z odpadami zdeponowanymi w miejscowości Przewrotne przez Spółkę MIDAN Sp. z o.o., Inspekcja Ochrony Środowiska podejmowała na przestrzeni lat wszelkie przewidziane prawem działania, w ramach posiadanych kompetencji. Działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych firma MIDAN Sp. z o.o. rozpoczęła w 2012 r. kiedy Starosta Rzeszowski udzielił ww. Spółce zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Pozwolenie wygasło w 2020 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Więcej

„Nielegalne odpady 2023” – kolejne akcje kontroli transportu odpadów prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie

20 lipca 2023 r. w miejscowości Stare Sioło przy drodze wojewódzkiej nr 865, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, przeprowadzili kontrole transportu odpadów w ramach kontynuacji ogólnopolskiej akcji pn. „Nielegalne odpady 2023”. Skontrolowano 9 transportów. Nie stwierdzono przypadków nielegalnego transportu odpadów.

Więcej
Zdjęcie zrobione nocą. Płynący potok z pianą na powierzchni.

Działania WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia potoku Jawor w m. Nehrybka

W dniu 24.06.2023 r. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącego zanieczyszczenia wód potoku Jawor w m. Nehrybka, inspektor WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Rzeszowie, udali się na miejsce wskazane przez zgłaszającego celem rozpoznania zanieczyszczenia.

Więcej
Zanieczyszczona woda wpływająca do rzeki

Informacja dot. zanieczyszczenia wód rzeki Stobnicy w m. Brzozów

W dniu 17.06.2023 r. inspektorzy WIOŚ Rzeszów Delegatury w Jaśle przeprowadzili rozpoznanie w terenie w związku z informacją o zanieczyszczeniu wód rzeki Stobnicy w m. Brzozów. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły zanieczyszczenie. Z wylotu kolektora odprowadzającego ścieki z komunalnej oczyszczalni ścieków w Brzozowie – Borkówka wypływały ścieki o ciemnobeżowym zabarwieniu, które powodowały uciążliwości zapachowe o charakterze fermentacyjnym. W tym samym dniu rozpoczęto kontrolę interwencyjną w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie.

Więcej
Czterech Inspektorów IOŚ podczas oględzin terenu.

INFORMACJA WIOŚ W RZESZOWIE W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI PRZEWROTNE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z odpadami zdeponowanymi w miejscowości Przewrotne przez Spółkę MIDAN Sp. z o.o., Inspekcja Ochrony Środowiska podejmowała na przestrzeni lat wszelkie przewidziane prawem działania, w ramach posiadanych kompetencji. Działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych firma MIDAN Sp. z o.o. rozpoczęła w 2012 r. kiedy Starosta Rzeszowski udzielił ww. Spółce zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Pozwolenie wygasło w 2020 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Więcej
Logo WIOŚ

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYMAGANYCH POWIERZCHNI DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH STAŁYCH I PŁYNNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z pkt. 1.4 ppkt 11 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243), podmioty prowadzące produkcję rolną w zakresie chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, zobowiązani są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów […]

Więcej
Przypadki odprowadzania ścieków z terenu gospodarstw domowych, za które grożą sankcje nakładane przez organy samorządowe na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi odprowadzania przez właścicieli nieruchomości nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ostatnim okresie otrzymuje zwiększoną liczbę wniosków o podjęcie interwencji w sprawie niewłaściwego pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez ich nielegalne odprowadzanie do wód powierzchniowych. Wiele z tych zgłoszeń dotyczy odprowadzania do wód powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków przez właścicieli nieruchomości. Cyklicznie pojawiające się zanieczyszczenie wód powierzchniowych w województwie potwierdza, że w wielu przypadkach w dalszym ciągu do wód odprowadzane są nieoczyszczone ścieki bytowe.

Więcej

Informacja dotycząca obsługi klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Informujemy i przypominamy, że w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz jego delegaturach, bezpośrednia obsługa klientów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności odbywa się z zachowaniem obowiązujących reżimów i wymogów sanitarnych. Wizyta w Urzędzie jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu wizyty. Klientów załatwiających sprawy w Urzędzie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, […]

Więcej
Logo WIOŚ

INFORMACJA NT. KOMUNIKATU W SPRAWIE ŚCIEKÓW ZE SZPITALI JEDNOIMIENNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został Komunikat w sprawie ścieków ze szpitali jednoimiennych, regulujący sposób postępowania z ww. ściekami. Komunikat dostępny jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/komunikat-w-sprawie-sciekow-ze-szpitali-jednoimiennych    

Więcej
Dwóch mężczyzn idzie wzdłuż rzeki, inspektor WIOŚ z tyłu niesie wiadro i narzędzie do pobierania wody

Interwencja oraz kontrola inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rz. Jasiołki w m. Dukla

W dniu 18.08.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zanieczyszczeniu rz. Jasiołki, udali się na miejsce. Oględzinom poddano lewy brzeg rz. Jasiołka na odcinku o długości ok. 250 m. Powyżej wylotu burzowego kanalizacji ogólnospławnej woda miała naturalny charakter, brak było uciążliwości zapachowych. Woda w rzece przy wylocie kolektora burzowego tworzyła tzw. zastoisko wody o rdzawym zabarwieniu. W tym miejscu wyczuwalne były uciążliwości zapachowe. W odległości około 100 m […]

Więcej
Czterech Inspektorów IOŚ podczas oględzin terenu.

INFORMACJA WIOŚ W RZESZOWIE W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI PRZEWROTNE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z odpadami zdeponowanymi w miejscowości Przewrotne przez Spółkę MIDAN Sp. z o.o., Inspekcja Ochrony Środowiska podejmowała na przestrzeni lat wszelkie przewidziane prawem działania, w ramach posiadanych kompetencji. Działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych firma MIDAN Sp. z o.o. rozpoczęła w 2012 r. kiedy Starosta Rzeszowski udzielił ww. Spółce zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Pozwolenie wygasło w 2020 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

Więcej
Zdjęcie zrobione nocą. Płynący potok z pianą na powierzchni.

Działania WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia potoku Jawor w m. Nehrybka

W dniu 24.06.2023 r. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącego zanieczyszczenia wód potoku Jawor w m. Nehrybka, inspektor WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Rzeszowie, udali się na miejsce wskazane przez zgłaszającego celem rozpoznania zanieczyszczenia.

Więcej
Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r.

Interwencja WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zdarzeniem w m. Kolbuszowa Dolna

W dniu 6.04.2023 r. do WIOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie od Dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. dotyczące wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do wywrócenia samochodu ciężarowego w m. Kolbuszowa Dolna. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do uszkodzenia jednego ze zbiorników paliwowych z olejem napędowym. Olej napędowy wyciekł do przydrożnego rowu i pozostawał na warstwie wody. Na miejsce zdarzenia zadysponowano grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która przy wykorzystaniu pomp przepompowała mieszaninę wody i oleju do trzech zbiorników typu mauser.

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 28.12.2022 r.

„STOP nielegalnym odpadom” – c.d. kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie

W dniu 28.12.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli w kontroli drogowej w m. Styków w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”. Kontrole dotyczyły transportu odpadów w związku z wprowadzeniem do Sytemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT), odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu, odbywających się zgodnie z rozporządzeniem UE 1013/2006. Skontrolowano łącznie 10 przewoźników. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów.

Więcej
Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r.

Kolejne kontrole prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”

W dniu 7.09.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej – II Mobilny Referat Realizacji w Rzeszowie uczestniczyli w kolejnej kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków. Były to kontrole dotyczące odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu.

Więcej