Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem

W dniach 26-27.06.2018 r. w miejscowości Maleksiw k. Lwowa odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW) działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Stronie Polskiej przewodniczyła Pani Małgorzata Skwarek – kierownik polskiej części Grupy Roboczej OW, natomiast stronie Ukraińskiej Pani Oksana Wijtik – kierownik ukraińskiej części Grupy Roboczej OW.

Więcej

Informacja o stężeniach ozonu w dniu 5 lipca 2018 r. w województwie podkarpackim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w dniu dzisiejszym na terenie województwa podkarpackiego prognozowane są podwyższone stężenia ozonu. Najwyższe stężenia godzinowe ozonu  mogące przekraczać 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego prognozowane są w godzinach popołudniowych w północno- zachodniej części regionu.

Więcej

OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
RAPORT NA PODSTAWIE MAP AKUSTYCZNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził „Ocenę stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych”. Raport opracowano w oparciu o strategiczne mapy akustyczne przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w trzeciej rundzie mapowania realizowanej do 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem powinni sporządzić mapy akustyczne w terminie do 1 stycznia 2017 r., starostowie do 30 czerwca 2017 r. Mapy sprawozdawane są do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.

Więcej

KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO, STANU CHEMICZNEGO I STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH RZECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2017 R.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził klasyfikację i ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych badanych w 2017 r. W ramach realizacji programu monitoringu wód powierzchniowych województwa podkarpackiego, którego szczegółowy zakres został określony w Programie państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-2020, zmienionym Aneksem Nr 2, w 2017 r. zostały wykonane badania wód rzek i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz wskaźników chemicznych. Wykonano klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód […]

Więcej

4 MAJA URZĄD NIE PRACUJE – Zarządzenie zmieniające

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w piątek 4 maja urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 19 maja br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE AWARII AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA PYŁU PM10/PM2.5 W RYMANOWIE-ZDROJU

Informujemy, że w związku z awarią w dniu 4 kwietnia 2018 r. automatycznego analizatora pyłu PM10/PM2.5 na stacji w Rymanowie-Zdroju, na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie stacje.wios.rzeszow.pl nastąpił czasowy brak wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu z 1-godzinnym uśrednianiem stężeń w tej lokalizacji.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Kolejne działania WIOŚ w Rzeszowie, w związku z kontrolą w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu

W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącej kontroli w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu, WIOŚ w Rzeszowie podaje, że zamieszczona  informacja o wynikach pomiarów dotyczy tylko suszarni wiórów. Natomiast po analizie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów na emitorze suszarni włókien, stwierdzono wartości wyższe we wskaźnikach dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, w porównaniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Uzyskane wyniki pomiarów będą stanowić podstawę do dalszych działań administracyjnych w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTĘPNOŚCI DO DANYCH O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Informujemy, że w związku z problemami w zakresie łączności ze stacjami pomiarowymi w województwie podkarpackim występują chwilowe zakłócenia w wyświetlaniu na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: stacje.wios.rzeszow.pl danych o jakości powietrza w województwie.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej