Wizyta Wicewojewody Podkarpackiego w WIOŚ w Rzeszowie

9 maja 2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Krystyną Sołek, Zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Piotrem Juchą oraz kierownikami komórek organizacyjnych Inspektoratu. Była to wizyta w ramach cyklicznych spotkań Wojewody w urzędach administracji zespolonej.

Więcej

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapraszają do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas IV edycji konferencji Środowisko Informacji.

Konferencja gromadzi w jednym miejscu specjalistów i ekspertów, zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem cyfrowych danych środowiskowych. Tematem wiodącym jest aktywny dostęp i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Więcej

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2017.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) opracowana została kolejna roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim obejmująca rok 2017. Ocena opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w województwie podkarpackim działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dodatkowo w ocenie wykorzystano […]

Więcej

INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

20 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowych poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku siarki, 1-godzinnych poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, średniorocznego poziomu dopuszczalnego ołowiu oraz średniorocznych poziomów docelowych arsenu, niklu, kadmu i benzo(a)pirenu na obszarze województwa podkarpackiego. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

Więcej

Informacja nt. możliwości wystąpienia opadu pyłu nadciagającego znad Afryki

W związku z możliwością wystąpienia w ciągu najbliższych dni zjawiska nadmiernego zapylenia, widocznego np. na karoseriach samochodów, WIOŚ w Rzeszowie informuje, że zanieczyszczenie powietrza cząstkami pyłowymi spowodowane może być intensywnym napływem powietrza z południa i południowego zachodu, tj. znad północnej Afryki. Drobny pył, który zostaje wysoko uniesiony znad obszarów pustynnych i przetransportowany nad Europę, opada w postaci drobinek pyłu o żółtym zabarwieniu lub – w przypadku wystąpienia opadów – w postaci „brudnego deszczu”. Najbardziej narażone na to zjawisko są województwa […]

Więcej

4 MAJA URZĄD NIE PRACUJE – Zarządzenie zmieniające

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w piątek 4 maja urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 19 maja br. (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE AWARII AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA PYŁU PM10/PM2.5 W RYMANOWIE-ZDROJU

Informujemy, że w związku z awarią w dniu 4 kwietnia 2018 r. automatycznego analizatora pyłu PM10/PM2.5 na stacji w Rymanowie-Zdroju, na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie stacje.wios.rzeszow.pl nastąpił czasowy brak wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu z 1-godzinnym uśrednianiem stężeń w tej lokalizacji.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Kolejne działania WIOŚ w Rzeszowie, w związku z kontrolą w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu

W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącej kontroli w firmie Kronospan Mielec Sp. z o. o. w Mielcu, WIOŚ w Rzeszowie podaje, że zamieszczona  informacja o wynikach pomiarów dotyczy tylko suszarni wiórów. Natomiast po analizie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów na emitorze suszarni włókien, stwierdzono wartości wyższe we wskaźnikach dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, w porównaniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Uzyskane wyniki pomiarów będą stanowić podstawę do dalszych działań administracyjnych w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKŁÓCEŃ W DOSTĘPNOŚCI DO DANYCH O JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Informujemy, że w związku z problemami w zakresie łączności ze stacjami pomiarowymi w województwie podkarpackim występują chwilowe zakłócenia w wyświetlaniu na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: stacje.wios.rzeszow.pl danych o jakości powietrza w województwie.  W celu wyeliminowania zaistniałego problemu prowadzone są obecnie prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej