Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2013

Ukazało się, przygotowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opracowanie pt. „Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2013”.

W opracowaniu, obejmującym 10-letni okres, przedstawiono ocenę stanu środowiska w regionie na podstawie badań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych statystycznych. Opracowanie obejmuje zagadnienia dotyczące: ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody.

Pełny tekst opracowania dostępny jest w zakładce „Publikacje” – „Opracowania o stanie środowiska”.
Raport_2004-2013

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 07.05.2015 r.