INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r.
Poziom Alertu Przekroczenie w 2017 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.
Obszar Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

– strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Sanok. Obszar około 38 km2 zamieszkały przez około 38 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem w 2017 r. ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Sadowej – 37 przekroczeń.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Wysokie stężenia dobowe PM10 miały miejsce w okresie grzewczym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.
Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2. w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3. wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Uwagi Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie https://stacje.wios.rzeszow.pl/

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 17.11.2017r.