Aplikacja na smartfony DYMielec z prezentacją poziomu zanieczyszczenia powietrza w Mielcu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że nie uczestniczył na żadnym etapie opracowywania koncepcji oraz realizacji bezpłatnej aplikacji na smartfony DYMielec, mającej prezentować jakość powietrza w mieście Mielec. Inspektorat nie dostarcza wykonawcy bezpośrednio wyników pomiarów z automatycznej stacji monitoringu powietrza w Mielcu na potrzeby funkcjonowania aplikacji. Wykonawca aplikacji użył do określania stopnia zanieczyszczenia powietrza w Mielcu norm, według swojej wiedzy i uznania.

Określanie skali zanieczyszczenia powietrza dla stężeń 1-godzinnych z wykorzystaniem norm określonych dla innych czasów uśredniania stężeń (dobowych czy średniorocznych) jak to ma miejsce w aplikacji np. w przypadku pyłu PM10 czy PM2.5 daje odbiorcy mylną informację o przekroczeniu obowiązujących standardów jakości powietrza.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie udostępnia wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza jedynie poprzez stronę internetową http://stacje.wios.rzeszow.pl/. Zastosowany na stronie indeks jakości powietrza, na potrzeby odzwierciedlenia poziomów zanieczyszczeń zarejestrowanych na poszczególnych stacjach pomiarowych, opracowany został na poziomie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Informacja o zastosowanym indeksie jakości powietrza dostępna jest w zakładce „INFORMACJE”-„INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA”.

Jednocześnie informujemy, że prezentowane na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza są przekazywane bezpośrednio ze stacji pomiarowych i nie są one zweryfikowane. Wyniki te podlegają weryfikacji na podstawie analizy poprawności działania przyrządów pomiarowych i mogą one ulec zmianie. Pojawiające się epizody sugerujące nagły wzrost zanieczyszczenia powietrza w zakresie jakiegoś wskaźnika będą mogły być uznane za prawdziwe po ich zatwierdzeniu przez doświadczone osoby zajmujące się merytoryczną weryfikacją wyników.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 15.10.2015 r.