Artykuł „Tylko jedno uzdrowisko na Podkarpaciu spełnia normy jakości powietrza” – Gazeta Wyborcza, 19 grudnia 2014

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska prowadzi badania jakości powietrza atmosferycznego na 9 stacjach i stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Stacje usytuowane są na terenie większych miast, na których prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pierenu.
Na terenie miejscowości uzdrowiskowych WIOŚ w Rzeszowie nie ma zlokalizowanych stacji pomiarowych. Jakość powietrza na tych obszarach określona została na podstawie wyników modelowania jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2013 roku na potrzeby oceny jakości powietrza, wykonanego przez firmę „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie.Na podstawie wyników modelowania stwierdzono, że spośród 10 substancji, dla których określa się tło zanieczyszczenia powietrza, 9 spełnia ustalone normy. W przypadku zanieczyszczeń gazowych wartości stężeń nie przekraczają 29% wartości dopuszczalnych, zaś dla metali ciężkich wartości stężeń nie przekraczają 8,5% ustalonych norm.

W przypadku pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 – zanieczyszczeń, dla których normy nie są dotrzymywane na terenie województwa podkarpackiego, a także kraju – wartości stężeń w podkarpackich uzdrowiskach nie przekraczają 52% normy dla pyłu PM10 i 64% normy dla pyłu PM2,5.

Nieznaczne przekroczenia odnotowane zostały w 2013 r. jedynie w przypadku benzo(a)pirenu (3 miejscowości uzdrowiskowe oprócz Polańczyka).

Kolejna ocena poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa podkarpackiego w 2014 r., w tym również na terenach uzdrowiskowych, zostanie opracowana przez WIOŚ w Rzeszowie do końca kwietnia 2015 r. Pozwoli ona na określenie, czy jakość powietrza w regionie utrzymuje się na tym samym poziomie, czy też uległa zmianie.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 22.12.2014 r.