Author Archives: Administrator

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2016

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519) opracowana została ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2016. Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2016 opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych w województwie podkarpackim, działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). […]

Więcej

Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wyznaczając takie miejsca należy uwzględniać potencjalny wpływ tego rodzaju przedsięwzięcia na stan środowiska i obowiązujący w tym zakresie stan […]

Więcej

Komunikat w sprawie zbliżającego się terminu uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, iż stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, a także inne decyzje (pozwolenia na wytwarzanie odpadów) w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 23 stycznia 2016 r. Pozwolenia zintegrowane wydane przed 23 stycznia 2013 r. […]

Więcej

2015 IMPEL SOIL CONFERENCE „MANY SOIL FUNCTIONS, MANY REASONS TO PROTECT IT”

7-8 października  2015 r. podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie (Włochy) odbyła się Konferencja 2015 IMPEL Soil Conference pt. „Many soil functions, many reasons to protect it”. Konferencja była efektem projektu IMPEL realizowanego przez Zespół Ekspercki „Woda i Powierzchnia Ziemi”. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie najlepszych praktyk dotyczących ochrony gleb wśród ekspertów Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Konferencja zorganizowana została podczas ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowego Roku Gleb”. […]

Więcej

Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku

Ukazał się kolejny „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku” przygotowany pod kierunkiem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – dr inż. Ewy J. Lipińskiej, wydany w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska. Publikacja będąca podsumowaniem zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań i pomiarów wybranych komponentów środowiska oraz przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli podmiotów korzystających ze środowiska stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat stanu środowiska na terenie województwa podkarpackiego. Raport przygotowany został przy współpracy: Okręgowej […]

Więcej
1 2 3