Author Archives: Administrator

Wizyta studyjna gości z Norwegii w ramach podsumowania projektu „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”

10 września 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie miała miejsce wizyta studyjna realizowana w ramach strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” (MFEOG). Gośćmi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie byli pracownicy Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), Norweskiej Agencji Środowiska (NAŚ), Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego i Marszałka […]

Więcej

Międzynarodowe Sympozjum „Energy Challenges and Mechanics”

7-9 lipca 2015 r. w Aberdeen w Szkocji odbyło się Międzynarodowe Sympozjum „Energy Challenges and Mechanics”. Zorganizowane po raz trzeci Sympozjum miało na celu wymianę wiedzy pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłem w celu rozwiązania problemów energetycznych na całym świecie. W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele 46 krajów z całego świata m. in. Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Chin, Japonii i innych, w tym 8 przedstawicieli z Polski. Program Sympozjum składającego się z 18 Sesji obejmował zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, energią odnawialną, bioenergią, […]

Więcej

Informacja dotycząca spalania odpadów płyt drewnopochodnych

Biomasą w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, są produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii tj.: 1. odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa, 2. odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje […]

Więcej

Komunikat w sprawie kompetencji w zakresie oceny wpływu na zdrowie i życie ludzi w środowisku zewnętrznym zagrożeń aerosanitarnych (bakteriologicznych i mykologicznych)

Ocena w środowisku zewnętrznym zagrożeń aerosanitarnych spowodowanych przez czynniki biologiczne (w tym bakteriologicznych i mykologicznych) w zakresie oceny na zdrowie i życie ludzi jest zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny oraz w szczególnych przypadkach państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, wójt (burmistrz, […]

Więcej

Komunikat w sprawie obowiązków wytwórców komunalnych osadów ściekowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina o obowiązkach wytwórców komunalnych osadów ściekowych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zapisy ustawy o odpadach obowiązujące od dnia 23 stycznia 2013 r. wprowadzają (art.96 ust. 8) obowiązek informowania przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni […]

Więcej

Komunikat w sprawie sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 9 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Termin przekazania sprawozdania do Marszałka Województwa Podkarpackiego i do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska upływa w dniu 31.03.2013r. Sprawozdanie należy przesłać na adresy: – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego […]

Więcej
1 2 3