Author Archives: Sławomir Wróbel

Porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

8 września 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu zagrożeń poważnymi awariami. Współpraca obejmować będzie w szczególności współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii. Strony porozumienia zobowiązały się również do uczestnictwa w terenowych ćwiczeniach ratowniczych na terenie podmiotów mogących spowodować poważną awarię, do organizacji wspólnych szkoleń i seminariów dla prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym […]

Więcej
Logo WIOŚ

Informacja o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i PM2.5

21 września b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego. Analiza wykazała ryzyko przekroczenia w 2015 r. średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5 na obszarze Przemyśla. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 występują głównie w sezonie grzewczym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost […]

Więcej

MONITORING BADAWCZY POTOKU MARKÓWKA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) kontynuuje monitoring badawczy potoku Markówka. Druga seria badań przeprowadzona została w dniu 19.08.2015 r. Wyniki badań w dalszym ciągu wskazują na zły stan środowiska wodnego potoku. Należy nadmienić, że istotny wpływ na ocenę jakości wód potoku w sierpniu 2015 r. miała niekorzystna sytuacja hydrometeorologiczna w zlewni Ptoku (susza). Pełna ocena stanu wód potoku zostanie wykonana po przeprowadzeniu kompletnego monitoringu badawczego do końca roku. O wynikach badań […]

Więcej

ZANIECZYSZCZENIE POTOKU JAWOR W PRZEMYŚLU

14 września 2015 r. ok. godz. 20:40 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu wpłynęła telefoniczna informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie o zanieczyszczeniu wód potoku Jawor w Przemyślu w okolicy ul. Herburtów. Jednocześnie taką informację otrzymano z KM Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Z uzyskanych informacji wynikało, iż źródłem zanieczyszczenia potoku Jawor jest wypływ do potoku nieoczyszczonych ścieków z „ASTRA” S.A. Zakład w Przemyślu. Dowodzący akcją funkcjonariusz Straży Pożarnej poinformował, iż na miejscu zdarzenia […]

Więcej

ZANIECZYSZCZENIE RZEKI JASIOŁKA W JEDLICZU

Od 27 sierpnia do 10 września 2015 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadzili kontrolę w Jedlickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jedliczu. Kontrola dotyczyła sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przez podmioty wprowadzające ścieki do wód, w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Jasiołki. W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny urządzeń oczyszczalni ścieków eksploatowanej w miejscowości Jedlicze. Dokonano całodobowego poboru próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Jasiołki. Pobrano również próbki wody […]

Więcej

Działania kontrolno-badawcze WIOŚ w Rzeszowie prowadzone w związku z zanieczyszczeniem powietrza w Mielcu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z zanieczyszczeniem powietrza w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, prowadzi działania kontrolno-badawcze. W ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie Mielca realizowane są pomiary zanieczyszczenia powietrza na dwóch stacjach pomiarowych. Stanowisko manualne w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu zlokalizowane jest przy ul. Partyzantów. Automatyczna stacja w zakresie SO2, NOx, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5, która została uruchomiona w trzecim kwartale 2014 r., zlokalizowana […]

Więcej
1 18 19 20 21 22 27