Author Archives: Sławomir Wróbel

Raport z III przeglądu ekologicznego Polski na forum OECD

Został opublikowany raport z III przeglądu ekologicznego Polski na forum OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – ang. Organization for Economic Cooperation and Development). Raport OECD stanowi profesjonalną analizę dorobku Polski w zakresie leśnictwa i ochrony bioróżnorodności, gospodarki odpadami i zielonego wzrostu zarysowaną na tle osiągnięć gospodarczych kraju. Raport obejmujący swoim zakresem ostatnie dziesięciolecie stanowi podsumowanie pierwszej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport OECD z III przeglądu ekologicznego […]

Więcej

Wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2014 roku

Zakład Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy oddział we Wrocławiu opracował kolejny raport zawierający wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocenę depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2014 r. Celem monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu czasowym i przestrzennym. Systematyczne badania składu fizyczno-chemicznego opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych dostarczają informacji o obciążeniu obszarów leśnych, gleb […]

Więcej

Nowa strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie z prezentacją wyników pomiarów jakości powietrza

Uruchomiona została nowa strona internetowa, na której można śledzić wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Nowa strona internetowa uruchomiona została w ramach realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska projektu partnerskiego pt. „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie” Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014. W ramach Projektu […]

Więcej

Informacja dotycząca obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, prowadzący instalacje, które nie były dotychczas objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, powinni je uzyskać do dnia 1 lipca 2015 r. Do tego czasu instalacje mogą być eksploatowane w oparciu o pozwolenia […]

Więcej

Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2013

Ukazało się, przygotowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opracowanie pt. „Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2013”. W opracowaniu, obejmującym 10-letni okres, przedstawiono ocenę stanu środowiska w regionie na podstawie badań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych statystycznych. Opracowanie obejmuje zagadnienia dotyczące: ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody. Pełny tekst […]

Więcej

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2014

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) opracowana została ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2014. Ocena wykonana została na podstawie wyników pomiarów z monitoringu powietrza atmosferycznego realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wyników modelowania jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku na potrzeby oceny jakości powietrza, wykonanego przez „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie. Ocena obejmuje […]

Więcej
1 20 21 22 23 24 27