Author Archives: Sławomir Wróbel

Informacja dotycząca obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, prowadzący instalacje, które nie były dotychczas objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, powinni je uzyskać do dnia 1 lipca 2015 r. Do tego czasu instalacje mogą być eksploatowane w oparciu o pozwolenia […]

Więcej

Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2013

Ukazało się, przygotowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opracowanie pt. „Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2013”. W opracowaniu, obejmującym 10-letni okres, przedstawiono ocenę stanu środowiska w regionie na podstawie badań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz danych statystycznych. Opracowanie obejmuje zagadnienia dotyczące: ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody. Pełny tekst […]

Więcej

Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2014

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) opracowana została ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2014. Ocena wykonana została na podstawie wyników pomiarów z monitoringu powietrza atmosferycznego realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wyników modelowania jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku na potrzeby oceny jakości powietrza, wykonanego przez „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie. Ocena obejmuje […]

Więcej

Informacja o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu

20 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego. Analizy wykazały, że dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu nie ma ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Dla arsenu, kadmu, niklu, ołowiu w pyle PM10 nie ma ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. Wystąpiło natomiast ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 w Rzeszowie i przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia. Istnieje również […]

Więcej

Informacja o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM10

20 marca 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Analiza wykazała ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze na obszarze Jasła i Krosna. W okresie objętym analizą na podwyższone stężenia pyłów zawieszonych wpłynęły przede wszystkim: emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów, emisja komunikacyjna oraz niekorzystne warunki meteorologiczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W okresie wiosennym wpływ mieszkańców na obniżenie […]

Więcej

Seminarium poświęcone tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych

12 marca 2015 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się seminarium poświęcone tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych. W seminarium udział wziął przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Pan Jan Trzebiński, który przedstawił prezentację pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych w województwie podkarpackim” uwzględniającą m.in. wnioski z przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2014 roku kontroli dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych w regionie. Autor: Katarzyna Piskur Data wytworzenia: 17.03.2015 r.

Więcej
1 20 21 22 23 24 27