Author Archives: Sławomir Wróbel

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”

16 września 2014 r. na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego zainaugurowana została V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”. Konferencja zorganizowana została przez: Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Państwowej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza Wydział Chemiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu Wydział Biologiczny. W inauguracji konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która przedstawiła […]

Więcej

Opracowanie pt. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 roku”

Wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 r. Pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostały przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie pięciu rejonów: Dukli, Jarosławia, Nowego Żmigrodu, Mielca i Zarszyna. Pomiary wykazały, że w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Dla równoważnego […]

Więcej

Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

9-10 lipca 2014 r. w miejscowości Hoczew (woj. podkarpackie) na zaproszenie strony polskiej odbyło się XV Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych. Komisja działa na podstawie Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r. (Dz.U. Nr 30,poz.282). Posiedzenie prowadzili: ze strony polskiej – prof. dr hab inż. Jerzy Zwoździak – Przewodniczący Polskiej Części Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych, ze strony ukraińskiej – […]

Więcej

Wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2013 roku

Zakład Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy oddział we Wrocławiu opracował kolejny raport zawierający wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocenę depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2013 r.  Celem monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu czasowym i przestrzennym. Systematyczne badania składu fizyczno-chemicznego opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych dostarczają informacji o obciążeniu obszarów leśnych, […]

Więcej

Konferencja pn. „Rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarka geologiczno-surowcowa”

3 lipca 2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn. „Rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz gospodarka geologiczno-surowcowa”. Organizatorem konferencji był Marszałek Województwa Podkarpackiego. Celem konferencji było podsumowanie rocznego okresu obowiązywania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i pracownicy WIOŚ w Rzeszowie. W konferencji udział wzięli również […]

Więcej

Ocena wyników badań poziomu hałasu w środowisku w 2013 r

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę wyników badań poziomów hałasu drogowego w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” badaniami monitoringowymi poziomów hałasu objęte zostały rejony: Dukla, Jarosław, Nowy Żmigród, Mielec i Zarszyn,  w obrębie których ustalono sieć punktów referencyjnych. Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2013 r. wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do: […]

Więcej
1 25 26 27 28 29