Author Archives: Sławomir Wróbel

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w latach 2011-2013

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził ocenę wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach cyklu pomiarowego 2011-2013. Z w/w oceną można się zapoznać pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88/2/pola_elektromagnetyczne.html. Opracował: Tomasz Rybak Data wytworzenia: 2014-03-07

Więcej

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Badania monitoringowe PEM wykonano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie ludności większej od 50 tys., w wybranych mniejszych miastach województwa oraz na wybranych obszarach wiejskich, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015. W ocenie poziomów PEM na obszarach objętych badaniami, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych […]

Więcej

Komunikat w sprawie obowiązków samorządu terytorialnego w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych, które zawierają kierunki i zakres działań zmierzające do poprawy jakości powietrza w regionie. Sejmik Województwa Podkarpackiego odpowiednimi uchwałami przyjął do realizacji Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych dla miasta Rzeszowa i strefy podkarpackiej (strefę podkarpacką stanowi obszar wszystkich powiatów i gmin województwa podkarpackiego z wyłączeniem miasta Rzeszowa). W Programach ochrony powietrza wyznaczono zadania dla organów samorządu terytorialnego, którymi […]

Więcej

Komunikat w sprawie udostępniania informacji o środowisku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podlega opłatom. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie WIOŚ w Rzeszowie pobiera opłaty na podstawie szczegółowych stawek zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie […]

Więcej
1 25 26 27