Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informujemy, że ukazał się pierwszy numer nowego wydawnictwa WIOŚ w Rzeszowie. Przygotowany Biuletyn jest kolejną próbą przedstawienia aktualnych wydarzeń z zakresu ochrony środowiska z terenu województwa podkarpackiego. Biuletyn będzie ukazywał się raz na kwartał.

Wydawnictwo adresowane jest do organów administracji rządowej i samorządowej, które realizują zadania z zakresu ochrony środowiska, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, których działalność w istotny sposób wpływa na stan środowiska oraz szerokich grup młodzieży szkolnej i akademickiej. Mamy także nadzieję, że służyć będzie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska przez środki masowego przekazu.

W kolejnych numerach publikowane będą informacje o realizacji zadań ustawowych Inspekcji Ochrony Środowiska, takich jak: kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeciwdziałanie poważnym awariom, współpraca międzynarodowa oraz zmiany w polskim ustawodawstwie w zakresie ochrony środowiska w aspekcie wymogów Unii Europejskiej. Dla naszych najmłodszych czytelników i propagatorów czystego środowiska, przygotowaliśmy kącik młodego ekologa – zbiór ciekawostek, ale także wymagających logicznego myślenia rebusów, krzyżówek, zagadek itp.

Mamy nadzieję, że proponowane wydawnictwo będzie przydatne w pracy merytorycznej, jak również wykorzystywane w szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także stanie się cennym źródłem wiedzy o ochronie środowiska naszego województwa oraz jednym z narzędzi wspierających edukację ekologiczną społeczeństwa.

Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Biuletyn Informacyjny WIOŚ w Rzeszowie”.

ulotka

Autor: Renata Jaroń Warszyńska
Data wytworzenia: 04.04.2016 r.