Aktualności

Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem

W dniach 26-27.06.2018 r. w miejscowości Maleksiw k. Lwowa odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW) działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Stronie Polskiej przewodniczyła Pani Małgorzata Skwarek – kierownik polskiej części Grupy Roboczej OW, natomiast stronie Ukraińskiej Pani Oksana Wijtik – kierownik ukraińskiej części Grupy Roboczej OW.

Więcej

Informacja o stężeniach ozonu w dniu 5 lipca 2018 r. w województwie podkarpackim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w dniu dzisiejszym na terenie województwa podkarpackiego prognozowane są podwyższone stężenia ozonu. Najwyższe stężenia godzinowe ozonu  mogące przekraczać 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego prognozowane są w godzinach popołudniowych w północno- zachodniej części regionu.

Więcej

OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
RAPORT NA PODSTAWIE MAP AKUSTYCZNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził „Ocenę stanu klimatu akustycznego województwa podkarpackiego. Raport na podstawie map akustycznych”. Raport opracowano w oparciu o strategiczne mapy akustyczne przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w trzeciej rundzie mapowania realizowanej do 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem powinni sporządzić mapy akustyczne w terminie do 1 stycznia 2017 r., starostowie do 30 czerwca 2017 r. Mapy sprawozdawane są do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.

Więcej

KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO, STANU CHEMICZNEGO I STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH RZECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2017 R.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził klasyfikację i ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych badanych w 2017 r. W ramach realizacji programu monitoringu wód powierzchniowych województwa podkarpackiego, którego szczegółowy zakres został określony w Programie państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-2020, zmienionym Aneksem Nr 2, w 2017 r. zostały wykonane badania wód rzek i zbiorników zaporowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz wskaźników chemicznych. Wykonano klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód […]

Więcej
1 2 3 56