Aktualności

INFORMACJA O PRZEKROCZENIU ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

20 listopada b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Analiza objęła dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM10, pyłu zawieszony PM2.5, arsen, kadm, nikiel, ołów oraz benzo(a)piren. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

Więcej

STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2017 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2017 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie prezentuje informacje umożliwiające ocenę stanu środowiska w strefie przygranicznej na podstawie prac wykonanych w ramach czterech podsystemów monitoringu: jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych, poziomów hałasu komunikacyjnego, poziomów pól elektromagnetycznych oraz kontroli w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Uzupełnieniem badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są […]

Więcej

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

29 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Porządek posiedzenia obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu stalowowolskiego. Dla Radnych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie stalowowolskim w 2017 roku” będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu. W Posiedzeniu Komisji uczestniczył […]

Więcej

Spotkanie w ramach kampanii „Czas na czyste powietrze” w Rzeszowie

25 października br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjno-eksperckie w ramach kampanii edukacyjnej „Czas na czyste powietrze”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. lekarze, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Urzędu Miasta w Rzeszowie, Fundacji #13, kominiarze oraz młodzież ponadgimnazjalna wraz z Nauczycielami. W spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Michalak – Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska, która przedstawiła informację na temat „Jakość powietrza w województwie podkarpackim w świetle […]

Więcej

X Konferencja Ekologiczna pn. „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”.

24 października 2017 r. w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle odbyła się X Konferencja Ekologiczna pn. „Powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”. Organizatorem konferencji był Młodzieżowy Domu Kultury w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie Consensus. Konferencja adresowana była do nauczycieli i uczniów głównie z powiatu jasielskiego, a także krośnieńskiego i gorlickiego (województwo małopolskie). Celem konferencji było przekazanie informacji o źródłach zanieczyszczenia powietrza, stanie powietrza w województwie podkarpackim i Jaśle, szkodliwości spalania odpadów w piecach […]

Więcej
1 2 3 4 5 59