Aktualności

Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym JCWPd – stan na rok 2012″. Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego – stan na rok 2012 dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/ pl/14,54,862/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-03-18

Więcej

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku

Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 roku. Ocena dla jednolitych wód podziemnych znajdujących się w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego dostępna jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,86/2/klasyfikacja_ogolna_jakosci_wod_podziemnych.html.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-03-18  

Więcej

Porozumienie o współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu wojewódzkim

7 marca 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Współpraca pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska a Inspekcją Weterynaryjną polegać będzie m. in. na wymianie informacji na temat: zakładów prowadzących działalność w sektorze utylizacyjnym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku zwierząt padłych lub zabitych z konieczności i odpadowej tkanki zwierzęcej. Zakres współpracy obejmuje również wzajemne powiadamianie o przypadkach stwierdzenia lub […]

Więcej

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w latach 2011-2013

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził ocenę wyników badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach cyklu pomiarowego 2011-2013. Z w/w oceną można się zapoznać pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,88/2/pola_elektromagnetyczne.html. Opracował: Tomasz Rybak Data wytworzenia: 2014-03-07

Więcej

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Badania monitoringowe PEM wykonano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie ludności większej od 50 tys., w wybranych mniejszych miastach województwa oraz na wybranych obszarach wiejskich, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015. W ocenie poziomów PEM na obszarach objętych badaniami, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych […]

Więcej

Informacja o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 20 lutego b.r. wykonał pierwszą analizę ryzyka wystąpienia w 2014 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Wykonana analiza wykazała ryzyko przekroczenia w 2014 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia, Jasła, Krosna, Mielca, Niska, Tarnobrzega i Przemyśla. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych […]

Więcej
1 57 58 59 60 61