Aktualności

Aplikacja „Krótkoterminowa prognoza”

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://powietrze.podkarpackie.pl, dostępna jest nowa aplikacja „Krótkoterminowa prognoza”, która pozwala śledzić poglądową trzydniową prognozę w zakresie podstawowych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i ozonu dla województwa podkarpackiego, a także siedmiu miast regionu. Dodatkowo aplikacja „Krótkoterminowa prognoza” zawiera indeks jakości powietrza wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Link do aplikacji znajduje się również na stronie głównej WIOŚ […]

Więcej

Kampania edukacyjna pn. „Tropiciele Cząstek Stałych”

Celem kampanii edukacyjnej pn. „Tropiciele Cząstek Stałych” jest informowanie społeczeństwa o negatywnym wpływie cząstek stałych na ludzkie zdrowie i środowisko, a także zachęcanie do zmiany sposobu ogrzewania na niskoemisyjne. W trakcie kampanii organizowane będą m.in. patrole „Tropicieli Cząstek Stałych”, które w wybranych miejscach Polski zmierzą stężenie cząstek stałych w powietrzu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość wykonania bezpłatnych badań medycznych. Organizatorem kampanii jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Patronat honorowy nad kampanią objął Główny […]

Więcej

Upowszechnianie informacji o środowisku przez WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2013 r. rozpowszechniał informacje środowiskowe m.in. przez: 1. Wydawanie publikacji książkowych: opracowano i wydano drukiem „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku”. Opracowano 6 raportów tematycznych m.in. ocenę jakości powietrza w województwie podkarpackim, ocenę klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa, ocenę stanu środowiska na terenie przygranicznym z Ukrainą. Na potrzeby organów samorządowych przygotowano 10 opracowań powiatowych dotyczących stanu poszczególnych komponentów środowiska zaprezentowanych podczas sesji organów […]

Więcej

Monitorowanie stanu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie rozpoczął realizację trzyletniego cyklu pomiarowego, którego zakres i harmonogram został określony w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. Monitoring środowiska prowadzony był w ramach 4 podsystemów: 1) monitoringu powietrza: W 2013 r. monitoring jakości powietrza prowadzony był na 10 stacjach pomiarowych. Na czterech stacjach prowadzono pomiary z zastosowaniem metod automatycznych w zakresie: SO2, NO, NO2, NOx, benzenu, O3, CO, pyłu PM10, PM2.5 i PM1.0. Metodami manualnymi na 9 stacjach mierzony był […]

Więcej

Działalność kontrolna WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

Podstawowym celem działań kontrolnych WIOŚ w Rzeszowie, jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska przez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował zadania kontrolne określone w Planie Pracy i podejmował kontrole pozaplanowe m.in. w związku z interwencjami ludności dotyczącymi uciążliwości dla środowiska. W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 3 807 zakładów, z których w 2013 r. skontrolowanych zostało 883 zakłady (23,2 %). W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował 3 cykle kontrolne: ogólnokrajowy cykl kontrolny: „Przestrzeganie przez gminy […]

Więcej

Działalność Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizuje zadania statutowe Inspekcji Ochrony Środowiska przez badania i pomiary wszystkich komponentów środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badania stanu środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska i przeciwdziałania poważnym awariom ekologicznym, a także w zakresie nadzoru nad usuwaniem skutków awarii ekologicznych i przywracaniem środowiska do stanu właściwego. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizowało te zadania m. in. przez: pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli […]

Więcej
1 58 59 60 61