Aktualności

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r., sporządził ocenę poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Badania monitoringowe PEM wykonano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie ludności większej od 50 tys., w wybranych mniejszych miastach województwa oraz na wybranych obszarach wiejskich, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015. W ocenie poziomów PEM na obszarach objętych badaniami, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych […]

Więcej

Informacja o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 20 lutego b.r. wykonał pierwszą analizę ryzyka wystąpienia w 2014 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Wykonana analiza wykazała ryzyko przekroczenia w 2014 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia, Jasła, Krosna, Mielca, Niska, Tarnobrzega i Przemyśla. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych […]

Więcej

Aplikacja „Krótkoterminowa prognoza”

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://powietrze.podkarpackie.pl, dostępna jest nowa aplikacja „Krótkoterminowa prognoza”, która pozwala śledzić poglądową trzydniową prognozę w zakresie podstawowych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i ozonu dla województwa podkarpackiego, a także siedmiu miast regionu. Dodatkowo aplikacja „Krótkoterminowa prognoza” zawiera indeks jakości powietrza wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Link do aplikacji znajduje się również na stronie głównej WIOŚ […]

Więcej

Kampania edukacyjna pn. „Tropiciele Cząstek Stałych”

Celem kampanii edukacyjnej pn. „Tropiciele Cząstek Stałych” jest informowanie społeczeństwa o negatywnym wpływie cząstek stałych na ludzkie zdrowie i środowisko, a także zachęcanie do zmiany sposobu ogrzewania na niskoemisyjne. W trakcie kampanii organizowane będą m.in. patrole „Tropicieli Cząstek Stałych”, które w wybranych miejscach Polski zmierzą stężenie cząstek stałych w powietrzu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość wykonania bezpłatnych badań medycznych. Organizatorem kampanii jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Patronat honorowy nad kampanią objął Główny […]

Więcej

Upowszechnianie informacji o środowisku przez WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2013 r. rozpowszechniał informacje środowiskowe m.in. przez: 1. Wydawanie publikacji książkowych: opracowano i wydano drukiem „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku”. Opracowano 6 raportów tematycznych m.in. ocenę jakości powietrza w województwie podkarpackim, ocenę klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa, ocenę stanu środowiska na terenie przygranicznym z Ukrainą. Na potrzeby organów samorządowych przygotowano 10 opracowań powiatowych dotyczących stanu poszczególnych komponentów środowiska zaprezentowanych podczas sesji organów […]

Więcej

Monitorowanie stanu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie rozpoczął realizację trzyletniego cyklu pomiarowego, którego zakres i harmonogram został określony w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. Monitoring środowiska prowadzony był w ramach 4 podsystemów: 1) monitoringu powietrza: W 2013 r. monitoring jakości powietrza prowadzony był na 10 stacjach pomiarowych. Na czterech stacjach prowadzono pomiary z zastosowaniem metod automatycznych w zakresie: SO2, NO, NO2, NOx, benzenu, O3, CO, pyłu PM10, PM2.5 i PM1.0. Metodami manualnymi na 9 stacjach mierzony był […]

Więcej
1 62 63 64 65 66