Aktualności

Działalność Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizuje zadania statutowe Inspekcji Ochrony Środowiska przez badania i pomiary wszystkich komponentów środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badania stanu środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska i przeciwdziałania poważnym awariom ekologicznym, a także w zakresie nadzoru nad usuwaniem skutków awarii ekologicznych i przywracaniem środowiska do stanu właściwego. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizowało te zadania m. in. przez: pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli […]

Więcej

Komunikat w sprawie nowych zasad składania informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszeniu opłat

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedkładania marszałkowi województwa informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca roku następnego. Zniesiony został obowiązek przekazywania informacji o korzystaniu ze środowiska wojewódzkiemu […]

Więcej

Warsztaty pt. „Planowanie użycia Doraźnych Zgrupowań Zadaniowych do prowadzenia wsparcia działań kryzysowych w sytuacji uwolnienia toksycznych środków przemysłowych”

4 lutego 2014 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie odbyły się warsztaty pt. „Planowanie użycia Doraźnych Zgrupowań Zadaniowych do prowadzenia wsparcia działań kryzysowych w sytuacji uwolnienia toksycznych środków przemysłowych”. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień (Nieetatowe Grupy Pomiarów Skażeń Atmosfery), 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie […]

Więcej

Ekspertyza dotycząca instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Zakończony został II etap, wykonywanej na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ekspertyzy mającej na celu przegląd istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Obejmował on ankietyzację istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, wizytację 50 instalacji i wytypowanie 20 instalacji, w których zostaną przeprowadzone badania odpadów. Pełny tekst raportu z II etapu ekspertyzy znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/80/1/0/965/Ekspertyzy.   Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: […]

Więcej

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Misja-emisja”

Wraz z rozpoczęciem 2014 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Misja-emisja”. Celem kampanii jest ograniczenie niskiej emisji poprzez podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach akcji organizowane są konkursy dla szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast). Przedmiotem konkursu „Gmina z misją” jest upowszechnienie inicjatyw (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych) podejmowanych przez miasta i gminy zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu niskiej emisji. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać inicjatywy do 30 września 2014 r. […]

Więcej

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zagospodarowania odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012

Ukazała się informacja o wynikach kontroli zagospodarowania odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012. Celem kontroli było dokonanie oceny zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Pełny tekst informacji o wynikach kontroli dostępny jest na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli w zakładce „Wyszukiwarka wyników kontroli” pod adresem: http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/. Opracowała: Jolanta Ciba Data wytworzenia: 2014-01-03

Więcej
1 63 64 65