Aktualności

II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

7 grudnia 2018 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Dla Radnych Powiatowych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie niżańskim w 2017 roku” będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu. W Sesji uczestniczył Pan Andrzej Adamski Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnobrzegu, który przedstawił informację na temat stanu środowiska na obszarze […]

Więcej

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2017 ROKU

Informujemy, że wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2017 roku, obejmująca wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary poziomu hałasu drogowego przeprowadzone zostały w Brzozowie, Horyńcu-Zdroju, Pilźnie, Sanoku, Stalowej Woli i Zaklikowie. Pomiarami poziomu hałasu kolejowego objęta została linia kolejowa Nr 71 (Ocice-Rzeszów). Pomiarami hałasu lotniczego Lotnisko Mielec. Pełny tekst opracowania […]

Więcej
Logo WIOŚ

24 grudnia 2018 roku urząd nie pracuje

Wszystkich klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2018 r. urząd nie pracuje. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 15 grudnia (urząd będzie czynny w godz. od 7.00 do 15.00). Podstawa – Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Więcej
Logo WIOŚ

INFORMACJA O PRZEKROCZENIU ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

20 listopada b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Analiza objęła dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM10, pyłu zawieszony PM2.5, arsen, kadm, nikiel, ołów oraz benzo(a)piren. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

Więcej

STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2017 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. „Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2017 roku” przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu. Opracowanie prezentuje informacje umożliwiające ocenę stanu środowiska w strefie przygranicznej na podstawie prac wykonanych w ramach czterech podsystemów monitoringu: jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych, poziomów hałasu komunikacyjnego, poziomów pól elektromagnetycznych oraz kontroli w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Uzupełnieniem badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są […]

Więcej

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

29 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Porządek posiedzenia obejmował informację Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu stalowowolskiego. Dla Radnych przygotowana została informacja pt. „Stan środowiska w powiecie stalowowolskim w 2017 roku” będąca podsumowaniem badań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kontroli przeprowadzonych w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu. W Posiedzeniu Komisji uczestniczył […]

Więcej
1 5 6 7 8 9 64