Komunikaty

Komunikat w sprawie zadań organów administracji państwowej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1232) reguluje zadania poszczególnych organów administracji państwowej w zakresie mi. in. ochrony powietrza atmosferycznego. Zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Opracowanie rocznej oceny jakości powietrza na podstawie badań powietrza atmosferycznego prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a następnie przekazanie wyników oceny wraz z klasyfikacją stref jakości powietrza Zarządowi Województwa. Opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie roczne oceny jakości […]

Więcej

Komunikat w sprawie zestawień i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za rok 2012

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania oraz przesyłania właściwym organom zbiorczych zestawień i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za rok 2012. Do sporządzenia i składania powyższych sprawozdań za lata 2012 – 2014 stosuje się dotychczasowe wzory dokumentów oraz terminy, określone w przepisach szczegółowych. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia w/w sprawozdań skutkuje administracyjną kara pieniężną w wysokości 500 zł, którą zgodnie […]

Więcej

Komunikat w sprawie sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 9 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Termin przekazania sprawozdania do Marszałka Województwa Podkarpackiego i do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska upływa w dniu 31.03.2013r. Sprawozdanie należy przesłać na adresy: – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego […]

Więcej

Komunikat w sprawie spalania odpadów w paleniskach domowych

W ostatnim czasie nasilają się interwencje, napływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie złej jakości powietrza w regionie. W szczególności mieszkańcy Rzeszowa, ale także okolic Sokołowa Małopolskiego i Mielca uskarżają się na przykre, gryzące zapachy, jakie dają się odczuwać w różnych porach doby. Proszące o interwencję osoby upatrują źródła tych uciążliwości w spalaniu odpadów w paleniskach domowych lub w działalności niektórych zakładów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie monitoruje jakość powietrza w województwie […]

Więcej

Komunikat w sprawie postępowania z odpadami zawierającymi azbest

W związku z pojawiającymi się ostatnio licznymi interwencjami dotyczącymi sposobu postępowania z odpadami zawierającymi azbest oraz zanieczyszczenia środowiska powstającego wskutek przeróbki termicznej odpadów, w trakcie której jako produkt końcowy mogą przedostawać się do środowiska między innymi dioksyny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przygotował charakterystykę tych zagadnień w świetle obowiązujących obecnie uregulowań prawnych. AZBEST Azbest z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, takie jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji […]

Więcej

Komunikat w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminach

Wiosna to okres wzmożonych prac porządkowych, zwłaszcza wokół posesji. Niewątpliwie jednym z zasadniczych tematów na tym etapie prac jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Utrzymanie na właściwym poziomie porządku i czystości jest przedmiotem regulacji prawnych. W szczególności zadania gmin w tym zakresie oraz obowiązki właścicieli nieruchomości określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjęte na podstawie tej ustawy uchwały rad gmin. Wspomniana wyżej Ustawa w sposób zasadniczy wpływa na gospodarkę odpadami w gminie. […]

Więcej
1 4 5 6 7