Komunikaty

Komunikat w sprawie zadań organów administracji państwowej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1232) reguluje zadania poszczególnych organów administracji państwowej w zakresie mi. in. ochrony powietrza atmosferycznego. Zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Opracowanie rocznej oceny jakości powietrza na podstawie badań powietrza atmosferycznego prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a następnie przekazanie wyników oceny wraz z klasyfikacją stref jakości powietrza Zarządowi Województwa. Opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie roczne oceny jakości […]

Więcej

Komunikat w sprawie obowiązków samorządu terytorialnego w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza

Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych, które zawierają kierunki i zakres działań zmierzające do poprawy jakości powietrza w regionie. Sejmik Województwa Podkarpackiego odpowiednimi uchwałami przyjął do realizacji Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych dla miasta Rzeszowa i strefy podkarpackiej (strefę podkarpacką stanowi obszar wszystkich powiatów i gmin województwa podkarpackiego z wyłączeniem miasta Rzeszowa). W Programach ochrony powietrza wyznaczono zadania dla organów samorządu terytorialnego, którymi […]

Więcej

Komunikat w sprawie udostępniania informacji o środowisku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podlega opłatom. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie WIOŚ w Rzeszowie pobiera opłaty na podstawie szczegółowych stawek zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie […]

Więcej

Komunikat w sprawie zadań organów administracji państwowej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1232) reguluje zadania poszczególnych organów administracji państwowej w zakresie mi. in. ochrony powietrza atmosferycznego. Zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Opracowanie rocznej oceny jakości powietrza na podstawie badań powietrza atmosferycznego prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a następnie przekazanie wyników oceny wraz z klasyfikacją stref jakości powietrza Zarządowi Województwa. Opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie roczne oceny jakości […]

Więcej

Komunikat w sprawie zestawień i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za rok 2012

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, o obowiązku sporządzania oraz przesyłania właściwym organom zbiorczych zestawień i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami za rok 2012. Do sporządzenia i składania powyższych sprawozdań za lata 2012 – 2014 stosuje się dotychczasowe wzory dokumentów oraz terminy, określone w przepisach szczegółowych. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia w/w sprawozdań skutkuje administracyjną kara pieniężną w wysokości 500 zł, którą zgodnie […]

Więcej
1 4 5 6 7