Komunikaty

Komunikat w sprawie sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 9 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Termin przekazania sprawozdania do Marszałka Województwa Podkarpackiego i do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska upływa w dniu 31.03.2013r. Sprawozdanie należy przesłać na adresy: – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, ul. Cieplińskiego […]

Więcej

Komunikat w sprawie spalania odpadów w paleniskach domowych

W ostatnim czasie nasilają się interwencje, napływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie złej jakości powietrza w regionie. W szczególności mieszkańcy Rzeszowa, ale także okolic Sokołowa Małopolskiego i Mielca uskarżają się na przykre, gryzące zapachy, jakie dają się odczuwać w różnych porach doby. Proszące o interwencję osoby upatrują źródła tych uciążliwości w spalaniu odpadów w paleniskach domowych lub w działalności niektórych zakładów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie monitoruje jakość powietrza w województwie […]

Więcej

Komunikat w sprawie postępowania z odpadami zawierającymi azbest

W związku z pojawiającymi się ostatnio licznymi interwencjami dotyczącymi sposobu postępowania z odpadami zawierającymi azbest oraz zanieczyszczenia środowiska powstającego wskutek przeróbki termicznej odpadów, w trakcie której jako produkt końcowy mogą przedostawać się do środowiska między innymi dioksyny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przygotował charakterystykę tych zagadnień w świetle obowiązujących obecnie uregulowań prawnych. AZBEST Azbest z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, takie jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji […]

Więcej

Komunikat w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminach

Wiosna to okres wzmożonych prac porządkowych, zwłaszcza wokół posesji. Niewątpliwie jednym z zasadniczych tematów na tym etapie prac jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Utrzymanie na właściwym poziomie porządku i czystości jest przedmiotem regulacji prawnych. W szczególności zadania gmin w tym zakresie oraz obowiązki właścicieli nieruchomości określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjęte na podstawie tej ustawy uchwały rad gmin. Wspomniana wyżej Ustawa w sposób zasadniczy wpływa na gospodarkę odpadami w gminie. […]

Więcej

Komunikat w sprawie wypalania traw

W okresie wiosennym powszechnym zjawiskiem stało się wypalanie traw na łąkach, poboczach kolejowych i innych terenach zielonych. Wśród społeczeństwa nadal panuje przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie. Pozbawiona pokrywy roślinnej gleba jest bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych – promieni słonecznych, wiatru, opadów. W płomieniach giną nie tylko suche trawy, […]

Więcej

Komunikat w sprawie usuwania śniegu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z późn. zmianami/ zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu […]

Więcej
1 5 6 7