Dalsze działania WIOŚ w Rzeszowie w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Mielcu

WIOŚ w Rzeszowie 16.02.16 r. dokonał w Mielcu serii pomiarów jakości powietrza przy pomocy Mobilnego Laboratorium do szybkiej oceny ryzyka. W załączeniu sprawozdanie z badań.

Niezależnie od tego, WIOŚ w Rzeszowie wykonuje dodatkowe pomiary zanieczyszczeń gazowych przy pomocy próbników dyfuzyjnych w trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych w rejonie osiedla Mościska. Szczegółowa lokalizacja punktów została ustalona podczas dokonanej wizji lokalnej oraz zgodnie z sugestią mieszkańców Mielca. Ostatecznie punkty zostały zlokalizowane przy ul. Doliny, ul. Łąkowej i ul. Obrońców Westerplatte. Zakres badań obejmuje następujące związki: formaldehyd, benzen, cykloheksan, izopropylobenzen, suma ksylenów, styren, toluen, heksan, izooktan, heptan, oktan, dekan. Oznaczanie poszczególnych lotnych związków organicznych będzie realizowane metodą chromatografii gazowej.

WIOŚ w Rzeszowie prowadzi również ciągły monitoring zanieczyszczeń powietrza lotnymi związkami organicznymi (jako suma LZO) przy ul. Pogodnej. Badanie to prowadzone jest przy pomocy detektora fotojonizacyjnego w celu zbadania korelacji wielkości wskaźnika z kierunkiem wiatru.

Ponadto, 23.02.2016 r. przeprowadzone zostały kolejne pomiary jakości powietrza przy pomocy Mobilnego Laboratorium do szybkiej oceny ryzyka. W załączeniu sprawozdanie z badań.

W tym samym dniu inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie rozpoczęli działania kontrolne w Firmie Kronospan w Mielcu.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 26.02.2016 r.