Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej WIOŚ Rzeszów) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej promocyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-05.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • udostępniane na stronie dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł,
  • brak tekstu alternatywnego w części obiektów graficznych i interakcyjnych,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej w części artykułów,
  • część dokumentów publikowanych na stronie nie jest dostępna cyfrowo,
  • elementy formularzy nie posiadają funkcji kontroli i usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Katarzyna Piskur – adres poczty elektronicznej wios@wios.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 178543841. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby głównej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się przy ul. Langiewicza 26. Budynek posiada 4 kondygnacje: parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro. Siedziba WIOŚ w Rzeszowie znajduje się na parterze oraz trzecim piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście główne dostępne dla klientów od ul. Langiewicza, od strony parkingu. Schody zewnętrzne przy wejściu głównym oklejone są ostrzegawczą taśmą antypoślizgową. Od strony wschodniej budynku znajdują się dodatkowe drzwi ewakuacyjne. Od strony ul. Langiewicza znajduje się parking. Parking przeznaczony jest dla pracowników, klientów urzędu, jak również wyznaczone zostało miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane jest na parterze budynku. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak jest windy. Komunikację między piętrami zapewniają schody. Kondygnacja jest wolna od barier poziomych i pionowych. Schody wewnętrzne są oklejone taśmą ostrzegawczą. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Urząd zapewnia możliwość zastosowania rozwiązań ewakuacyjnych dla osób o ograniczonej mobilności przy pomocy maty ewakuacyjnej.

Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle znajduje się przy ul. Floriańskiej 108. Budynek posiada 3 kondygnacje: piwnice, parter i piętro. Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze. Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne dla klientów od strony parkingu. Schody zewnętrzne przy wejściu głównym oklejone są ostrzegawczą taśmą antypoślizgową. Na parkingu planuje się wydzielenie miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku oraz budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak jest windy. Komunikację między piętrami zapewniają schody. Kondygnacja jest wolna od barier poziomych i pionowych. Schody wewnętrzne są oklejone taśmą ostrzegawczą. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego. Delegatura zapewnia możliwość zastosowania rozwiązań ewakuacyjnych dla osób o ograniczonej mobilności przy pomocy maty ewakuacyjnej.

Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu znajduje się przy Pl. Dominikańskim 3. Budynek posiada 3 kondygnacje: piwnice, parter i piętro. Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu znajduje się na pierwszym piętrze. Wydzielone na terenie Delegatury w Przemyślu miejsca parkingowe przeznaczone są dla pracowników, jak również dla klientów. Na parkingu planuje się wydzielenie miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne dla klientów od strony ul. Wojaka Szwejka w Przemyślu. Schody zewnętrzne przy wejściu głównym oklejone są ostrzegawczą taśmą antypoślizgową. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak jest windy. Komunikację między piętrami zapewniają schody. Kondygnacja jest wolna od barier poziomych i pionowych. Schody wewnętrzne są oklejone taśmą ostrzegawczą. Toaleta zlokalizowana na pierwszym piętrze jest częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego. Delegatura zapewnia możliwość zastosowania rozwiązań ewakuacyjnych dla osób o ograniczonej mobilności przy pomocy maty ewakuacyjnej.

Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Tarnobrzegu znajduje się przy ul. 1 Maja 4a (siedziba Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu). Budynek posiada 11 kondygnacji. Obiekt wykorzystywany jest, jako siedziba władz administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji. Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Tarnobrzegu znajduje się w 10 pomieszczeniach na 8 piętrze oraz 5 pomieszczeń na 9 piętrze. Budynek posiada dwa wejścia – pierwsze wejście od strony północnej budynku (garaży) oraz drugie od strony południowej (parking), wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim. Przestrzeń komunikacyjna na 8 i 9 piętrze jest wolna od barier poziomych i pionowych. Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie. Komunikację między piętrami zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Windy są wyposażone w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu, jak również panel sterowania posiadający oznaczenia w języku Braille’a. Drogi ewakuacyjne w budynku stanowią korytarze komunikacji ogólnej oraz jedna klatka schodowa. Delegatura zapewnia możliwość zastosowania rozwiązań ewakuacyjnych dla osób o ograniczonej mobilności przy pomocy maty ewakuacyjnej. Korytarze jak również klatka schodowa są wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymianiu. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety, w tym toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Parking znajdujący się od strony południowej budynku przeznaczony jest dla pracowników oraz klientów Urzędu. Wydzielone zostały miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Budynek siedziby głównej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 26. Pracownicy Urzędu w miarę potrzeb pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny na tablicy umieszczonej na parterze, naprzeciwko wejścia głównego do budynku. W budynku siedziby głównej Urzędu znajduje się przenośnia pętla indukcyjna, która może być wykorzystywana w ramach bieżących potrzeb. Ponadto, zakupiona została lupa elektroniczna zapewniająca regulację stopnia powiększenia, regulację kontrastu i kolorów tekstu i obrazu. Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz na wniosek z pomocy tłumacza języka migowego. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle przy ul. Floriańskiej 108. Pracownicy Delegatury w miarę potrzeb pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – wizytówki informacyjne. W budynku Delegatury znajduje się przenośnia pętla indukcyjna, która może być wykorzystywana w ramach bieżących potrzeb. Ponadto, zakupiona została lupa elektroniczna zapewniająca regulację stopnia powiększenia, regulację kontrastu i kolorów tekstu i obrazu. Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz na wniosek z pomocy tłumacza języka migowego. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim 3. Pracownicy Delegatury w miarę potrzeb pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny na tablicy umieszczonej na parterze przy wejściu głównym do budynku. W budynku Delegatury znajduje się przenośnia pętla indukcyjna, która może być wykorzystywana w ramach bieżących potrzeb. Ponadto, zakupiona została lupa elektroniczna zapewniająca regulację stopnia powiększenia, regulację kontrastu i kolorów tekstu i obrazu. Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz na wniosek z pomocy tłumacza języka migowego. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Siedziba WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a (siedziba Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu). Pracownicy Delegatury w miarę potrzeb pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny w postaci tablicy informacyjnej umieszczonej na parterze budynku obok drzwi wejściowych oraz na tablicy informacyjnej usytułowanej nad wejściem do wind. W budynku Delegatury znajduje się przenośnia pętla indukcyjna, która może być wykorzystywana w ramach bieżących potrzeb. Ponadto, zakupiona została lupa elektroniczna zapewniająca regulację stopnia powiększenia, regulację kontrastu i kolorów tekstu i obrazu. Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz na wniosek z pomocy tłumacza języka migowego. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.