Udostępnianie informacji o środowisku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu. Zasady udostępniania informacji zostały określone w Zarządzeniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Udostępnieniu podlegają:

 • Decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska z zakresu powietrza, hałasu, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody;
 • Decyzje określające wymiar kary biegnącej;
 • Rejestry poważnych awarii;
 • Inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i w bazach danych na innych nośnikach, dotyczące:
  • stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania,
  • emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko.

Informacje udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego lub bez pisemnego wniosku w przypadku informacji, która nie wymaga wyszukiwania i może być przekazana w formie ustnej. Termin udostępnienia informacji określono nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie:

Opłata za wyszukiwanie informacji – 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów.Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.

Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów – 0,10 zł za każdą stronę.

WAŻNE!
W związku ze zmianami w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne informujemy, że informacje o środowisku i tle zanieczyszczenia powietrza udostępniane drogą elektroniczną przekazywane będą wyłącznie z podpisem kwalifikowanym.
W związku z powyższym do opłaty za udostepnienie informacji o środowisku przekazywane drogą elektroniczną, zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku , nie należy doliczać opłaty za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów.

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii:

 • format A4 – 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej (opłata główna),
 • format A4 – 1,50 zł za stronę kopi kolorowej (opłata główna),
 • format A3 – opłata główna pomnożona przez współczynnik różnicujący 2,
 • format A2 – opłata główna pomnożona przez współczynnik różnicujący 4,
 • format A1 – opłata główna pomnożona przez współczynnik różnicujący 8,
 • format A0 – opłata główna pomnożona przez współczynnik różnicujący 16.

Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
W przypadku, gdy wiosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż płyta CD lub DVD, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika (po uzyskaniu zgody wnioskującego). Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych:
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych “Poczty Polskiej” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opłatę za udostępniania informacji o stanie środowiska należy uiścić w terminie 14 dni, przez wpłatę w kasie lub na rachunek bankowy WIOŚ: Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie nr 89101015280008662231000000. W celu uniknięcia zbędnej wymiany korespondencji, dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku. Na dowodzie wpłaty gotówkowej lub przelewu wnioskodawca powinien umieścić dopisek “opłata” i numer wniosku.

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie WIOŚ w Rzeszowie i Delegatur w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne.

 • Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku ico_word  ico_acrobat
  Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych /wp-content/uploads/2018/05/wniosek-udost-informacji-srod.rtfw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie (35-101) ul. Gen. M. Langiewicza 26. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji o środowisku. Więcej informacji dot. ochrony danych: https://wios.rzeszow.pl w zakładce „Informator klienta” – „RODO”.