Działalność kontrolna WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

dzialalnosc_13

Podstawowym celem działań kontrolnych WIOŚ w Rzeszowie, jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska przez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował zadania kontrolne określone w Planie Pracy i podejmował kontrole pozaplanowe m.in. w związku z interwencjami ludności dotyczącymi uciążliwości dla środowiska.

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 3 807 zakładów, z których w 2013 r. skontrolowanych zostało 883 zakłady (23,2 %).

W 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował 3 cykle kontrolne:

 1. ogólnokrajowy cykl kontrolny: „Przestrzeganie przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – raport z cyklu dostępny jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/Cykle%20kontrolne/raport2013.pdf,
 2. wojewódzki cykl kontrolny: „Ochrona wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami” – raport z cyklu dostępny jest pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/Cykle%20kontrolne/raport_Solina_2013.pdf,
 3. wojewódzki cykl kontrolny: „Sprawdzenie spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN” – realizację cyklu zaplanowano na lata 2013-2014.

WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r. wykonał ogółem 1 893 kontrole:

 1. 813 kontroli planowych zakładów z wyjazdem w teren,
 2. 93 kontrole pozaplanowych zakładów z wyjazdem w teren,
 3. 84 kontrole interwencyjne w terenie bez ustalonego podmiotu,
 4. 128 kontroli transportów dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów,
 5. 775 kontroli w oparciu o przesłane dokumenty (437 kontroli planowych, 179 kontroli pozaplanowych opartych na analizie badań automonitoringowych, 159 kontroli pozaplanowych opartych na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań automonitoringowych).

Stwierdzono 632 naruszenia wymagań ochrony środowiska (471 podczas kontroli zakładów z wyjazdem w teren i 161 naruszeń podczas kontroli opartych na analizie dokumentów). Na podstawie ustaleń kontroli podejmowane były określone działania pokontrolne:

 1. wydano 401 zarządzeń pokontrolnych, z których 98,9 % zostało zrealizowanych,
 2. skierowano 3 zawiadomienia do organów ścigania (1 do policji i 2 do prokuratury),
 3. skierowano 354 wystąpienia do organów administracji samorządowej, 16 wniosków i wystąpień do organów administracji rządowej, w których informowano o ustaleniach kontroli i wnioskowano o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji tych organów,
 4. wymierzono 68 mandatów karnych,
 5. wydano 354 decyzje wymierzające kary pieniężne, 23 decyzje odraczające termin płatności kar, 6 decyzji rozliczających kary w związku z realizacją inwestycji, 2 decyzje wymierzające kary w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia stanowiącego podstawę odroczenia kary w wyznaczonym terminie lub nieusunięciem przyczyny wymierzenia kary, 2 decyzje wyznaczające termin usunięcia naruszeń wymagań ochrony środowiska, 5 decyzji o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem kontroli.

Ustalenia przeprowadzonych w 2013 r. kontroli nie dały podstaw do wydania decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji lub działalności prowadzonej z naruszeniem wymagań ochrony środowiska.

Na terenie województwa podkarpackiego nie odnotowano poważnych awarii w zakładach przemysłowych i w transporcie.

 

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-02-11