Działalność kontrolna WIOŚ w Rzeszowie w 2014 r.

Podstawowym celem działań kontrolnych WIOŚ w Rzeszowie, jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska przez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował zadania kontrolne określone w Planie Pracy i podejmował kontrole pozaplanowe m.in. w przypadku interwencji ludności w związku z uciążliwościami i innymi nieprawidłowościami dotyczącymi ochrony środowiska.

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 4 263 zakładów, z których w 2014 r. skontrolowanych zostało 823 zakłady (tj. 19,3 %).

W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował następujące cykle kontrolne:

 1. ogólnokrajowy cykl kontrolny pt. „Przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK”,
 2. ogólnokrajowy cykl kontrolny pt. „Sprawdzenie uchwalenia programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz analiza zawartych w ww. dokumentach obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska”,
 3. ogólnokrajowy cykl kontrolny pt. „Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje ≥ 2000 RLM, które osiągnęły lub mają osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31.12.2015 r. – według stanu na dzień 31.12.2013 r.”
 4. ogólnokrajowy cykl kontrolny pt. „Sprawdzenie przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”,
 5. wojewódzki cykl kontrolny: pt. „Ochrona wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami, kontynuacja z 2013 r., działania sprawdzające”,
 6. wojewódzki cykl kontrolny dotyczący sprawdzenia spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przeprowadzonego w latach 2013- 2014,
 7. wojewódzki cykl kontrolny pt. „Sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty eksploatujące instalacje do wypału węgla drzewnego”.

Raporty z przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego cykli kontrolnych zamieszczane są sukcesywnie na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce „Cykle kontrolne”.

W 2014 r. Inspektorat wykonał ogółem 2 360 kontroli w tym:

 1. 738 kontroli planowych zakładów z wyjazdem w teren,
 2. 139 kontroli pozaplanowych zakładów z wyjazdem w teren, w tym interwencyjnych,
 3. 156 kontroli terenowych bez ustalonego podmiotu,
 4. 1 327 kontroli polegających na analizie dokumentów bez wyjazdu w teren.

Ustalenia przeprowadzonych kontroli wykazały 803 naruszenia wymagań ochrony środowiska (383 podczas kontroli zakładów z wyjazdem w teren i 420 naruszeń podczas kontroli dokumentacji).
Na podstawie ustaleń kontroli podejmowane były określone działania pokontrolne:

 1. wydano 318 zarządzeń pokontrolnych,
 2. skierowano 276 wystąpienia do innych organów administracji (251 do organów administracji samorządowej i 25 do organów administracji rządowej), w których informowano o ustaleniach kontroli i wnioskowano o podjęcie odpowiednich działań będących w kompetencji tych organów,
 3. skierowano 3 zawiadomienia do organów ścigania,
 4. wymierzono 35 mandatów karnych,
 5. zastosowano 118 pouczeń w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń,
 6. wydano 661 decyzji wymierzających kary pieniężne.

Ustalenia przeprowadzonych w 2014 r. kontroli dały podstawę do wydania jednej decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji w związku z brakiem wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Na terenie województwa podkarpackiego nie odnotowano poważnych awarii w zakładach przemysłowych i w transporcie. To trzeci z kolei rok, w którym nie wystąpiły zdarzenia o charakterze poważnych awarii. Świadczy to o właściwej prewencji w województwie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2.02.2015 r.