Działalność Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

dzial_lab_13

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizuje zadania statutowe Inspekcji Ochrony Środowiska przez badania i pomiary wszystkich komponentów środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badania stanu środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska i przeciwdziałania poważnym awariom ekologicznym, a także w zakresie nadzoru nad usuwaniem skutków awarii ekologicznych i przywracaniem środowiska do stanu właściwego. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizowało te zadania m. in. przez:

  1. pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii,
  2. wykonywanie badań i pomiarów jakości wód powierzchniowych w zakresie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych,
  3. wykonywanie badań jakości wód podziemnych, ziemi i gruntu w rejonach narażonych na zanieczyszczenia,
  4. doskonalenie zakresu badań odpadów, a w szczególności badań substancji i właściwości, które powodują, że odpady są niebezpieczne,
  5. wykonywanie badań na potrzeby ocen jakości powietrza atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
  6. wykonywanie badań fizyko-chemicznych opadów atmosferycznych i mokrej depozycji zanieczyszczeń do podłoża w comiesięcznych próbkach pobieranych przez stacje IMiGW w Lesku,
  7. wykonywanie pomiarów akustycznych i pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku,
  8. wdrażanie i walidację metod oznaczania wskaźnika fitoplanktonowego, wskaźnika okrzemkowego i makrobezkręgowców bentosowych w wodach powierzchniowych,
  9. podjęcie prac zmierzających do rozszerzenia akredytacji w powietrzu atmosferycznym, gazach odlotowych, glebie i odpadach.

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie posiada jednolity system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 447 z dnia 18 października 2011 r. ważny do 19 października 2015 r. Przeprowadzona w 2013 r. przez Polskie Centrum Akredytacji ocena potwierdziła zgodność działania Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Apl:2007 zarówno w obszarze dotychczas akredytowanym, jak i wnioskowanym do rozszerzenia.

W 2013 r. w Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie pobrano łącznie 18 277 próbek. Wykonano 62 198 oznaczeń, w tym: 48 248 w ramach badań stanu środowiska (77,6 %), 4 286 w ramach kontroli (6,9 %) i 9 664 w ramach prac własnych i pozostałych (15,6 %).

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie corocznie uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych/ badaniach biegłości, w celu monitorowania jakości pobierania próbek i badań, a także dostarczenia klientom i jednostce akredytującej obiektywnych dowodów kompetencji technicznych Laboratorium. W 2013 r. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wzięło udział w 17 programach badań biegłości. Uzyskane rezultaty zostały ocenione pozytywnie i potwierdziły miarodajność uzyskiwanych wyników badań.

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-02-11