Działalność Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie w 2014 r.

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizuje zadania statutowe Inspekcji Ochrony Środowiska przez badania i pomiary wszystkich komponentów środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badania stanu środowiska w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska i przeciwdziałania poważnym awariom ekologicznym, a także w zakresie nadzoru nad usuwaniem skutków awarii ekologicznych i przywracaniem środowiska do stanu właściwego. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizowało te zadania m. in. przez:

  1. pobieranie próbek, wykonywania badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz w zakresie nadzoru nad usuwaniem skutków awarii ekologicznych oraz przywracaniem środowiska do stanu właściwego,
  2. wykonywanie badań i pomiarów jakości wód powierzchniowych w zakresie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych,
  3. wykonywanie badań jakości wód podziemnych, ziemi i gruntu w rejonach narażonych na zanieczyszczenia,
  4. doskonalenie zakresu pobierania i badań odpadów, a w szczególności badań substancji i właściwości, które powodują, że odpady są niebezpieczne oraz badań osadów ściekowych i odpadów komunalnych po procesach mechaniczno-biologicznych,
  5. wykonywanie badań na potrzeby ocen jakości powietrza atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
  6. wykonywanie badań fizyko-chemicznych opadów atmosferycznych i mokrej depozycji zanieczyszczeń do podłoża w comiesięcznych próbkach pobieranych przez stacje IMiGW w Lesku,
  7. wykonywanie pomiarów akustycznych oraz pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku.
  8. kontynuację działań w celu wdrożenia nowych metod oznaczeń substancji priorytetowych w monitoringu wód powierzchniowych,
  9. podjęcie działań i uzyskanie akredytacji PCA dla metod oznaczania wskaźnika okrzemkowego i makrobezkręgowców bentosowych w wodach powierzchniowych.

W 2014 r. w pobrano łącznie 20 436 próbek. Wykonano 62 697 oznaczeń, w tym: 48 829 w ramach monitoringu środowiska (77,9 %), 3 816 w ramach kontroli (6,1 %) i 10 052 w ramach prac własnych i pozostałych (16,0 %).

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie posiada jednolity system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 447. Polskie Centrum Akredytacji w 2014 r. przeprowadziło ocenę w nadzorze, połączoną z oceną kompetencji do wykonywania badań zgłoszonych do rozszerzenia zakresu akredytacji. Ocena potwierdziła zgodność działania Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zarówno w obszarze dotychczas akredytowanym, jak i wnioskowanym do rozszerzenia.

W 2014 r. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wzięło udział w 23 programach badań biegłości/ porównań międzylaboratoryjnych, w tym 3 zorganizowanych samodzielnie. Porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiaru hałasu, zanieczyszczeń w gazach odlotowych i pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym zostały przeprowadzone in situ, z użyciem własnego wyposażenia, co umożliwiło sprawdzenie sprzętu i praktycznych umiejętności zespołów pomiarowych w warunkach terenowych. Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką jakość wykonywanych badań oraz kompetencje techniczne Laboratorium.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2.02.2015 r.