DZIAŁANIA WIOŚ W RZESZOWIE W ZWIĄZKU Z POŻAREM SKŁADU OPON W MARKOWEJ

Po zakończeniu akcji gaśniczej prowadzonej przez jednostki straży pożarnej, pracownicy laboratorium WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili w dniu 01.06.2017 r. w miejscowości Markowa badania jakości powietrza atmosferycznego przy użyciu laboratorium mobilnego. Pomiary wykonano w miejscu zdarzenia oraz przy pobliskich obiektach użyteczności publicznej – szkole i ośrodku zdrowia. Wyniki badań powietrza atmosferycznego nie wskazały na występowanie w powietrzu substancji chemicznych zagrażających zdrowiu.

Ponadto do badań laboratoryjnych pracownicy WIOŚ w Rzeszowie pobrali próbki wody powierzchniowej z pobliskiego potoku Markówka oraz próbki gleby z terenu, po którym przemieszczała się chmura dymu w trakcie pożaru.

Wyniki badań jakości wód potoku Markówka wskazały na zanieczyszczenie wód potoku, jednak charakter i stopień zanieczyszczenia po pożarze 30 kwietnia br. jest zbliżony do wyników planowych badań prowadzonych w ramach monitoringu badawczego w 2015 r.
Analiza fizykochemiczna pobranych próbek gleby, obejmująca zawartość metali ciężkich (chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów i WWA – węglowodory aromatyczne) nie wskazała przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych substancji.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 09.06.2017 r.