Informacja dotycząca spalania odpadów płyt drewnopochodnych

Biomasą w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, są produkty składające się
z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii tj.:

1. odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
2. odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię
cieplną,
3. włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,
4. odpady korka,
5. odpady drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Do odpadów z drewna nie zalicza się: odpadów z płyt wiórowych, pilśniowych, MDF lub HDF,
w tym pył ze szlifowania płyt, odpadów poddanych procesom wstępnego przetwarzania np. brykietowania. Spalanie ich może odbywać się wyłącznie w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów.

Informacja sporządzona została na podstawie stanowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (pismo z dnia 29 kwietnia 2015 r.)

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 13.05.2015 r.