Informacja nt. Grupy interwencyjno-wyjazdowej utworzonej w strukturach WIOŚ w Rzeszowie w celu wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku

W 2021 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie utworzona została Grupa interwencyjno-wyjazdowa, której głównym zadaniem jest wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku. Członkowie Grupy podejmują m.in. czynności, o których mowa w art. 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, uczestniczą w czynnościach procesowych prowadzonych przez organy ścigania oraz współpracują z organami ścigania w zakresie kontroli i nadzoru nad podmiotami, co do których zachodzi podejrzenie nieprawidłowego gospodarowania odpadami. Inspektorzy w ramach działania Grupy interwencyjno-wyjazdowej uprawnieni są do:

  • gromadzenia i zabezpieczania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w tym obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego;
  • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w tym ustalania tożsamości osób oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku o ukaranie;
  • dokonywania oględzin pomieszczeń i innych miejsc, a także zatrzymywania lub przeszukiwania pojazdów przewożących towary oraz kontroli dokumentów związanych z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia odpadów;
  • udzielania pouczeń, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego.

Działania w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku, m.in. poprzez wspólne akcje kontrolne, realizowane są we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Inspekcją Transportu Drogowego, Krajową Administracją Skarbową oraz Strażą Graniczną.

W roku 2021, w ramach powołanej Grupy, podejmowane były działania o charakterze prewencyjnym. Inspektorzy WIOŚ uczestniczyli w akcjach drogowych podejmowanych wspólnie z innymi służbami, m.in. w akcji STOP Nielegalnym Odpadom 2021. Efektem tych działań było m.in. nałożenie mandatów karnych na osoby winne popełnionych wykroczeń, skierowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, wstrzymania działalności podmiotów prowadzących działalność bez wymaganych uregulowań formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również nałożenie innych sankcji administracyjnych, mających na celu eliminowanie przypadków przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Wspólna akcja kontrolna z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie

Fot. 1. Wspólna akcja kontrolna z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie (fot. WIOŚ Rzeszów)

 

Wspólna akcja kontrolna z Inspekcją Transportu Drogowego

Fot. 2. Wspólna akcja kontrolna z Inspekcją Transportu Drogowego (fot. WIOŚ Rzeszów)