Informacja nt. zanieczyszczenia rzeki San w miejscowości WyszatyceInformacja nt. zanieczyszczenia rzeki San w miejscowości Wyszatyce

2 października 2014 r. o godz. 10:30 inspektor pełniący dyżur w WIOŚ w Rzeszowie – Delegatura w Przemyślu został poinformowany telefonicznie przez pracownika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Zarząd Zlewni Sanu w Przemyślu o zanieczyszczeniu rzeki San nieznaną substancją w miejscowości Wyszatyce. W związku ze zgłoszeniem inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu dokonali wizji lokalnej w terenie i pobrali próbki wody do badań.

Przeprowadzone przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie analizy fizyko-chemiczne wykazały, że w pobranych próbkach wykryto substancje z grupy terpenów oraz stwierdzono przekroczone wartości dopuszczalne formaldehydu i ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu).

W zakresie wykonanych analiz fizyko-chemicznych nie wykryto substancji niebezpiecznych zagrażających ujęciu wody pitnej.

Informacje o wynikach badań fizyko-chemicznych przekazano do służbowego wykorzystania w zakresie swoich kompetencji do: Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu.

Z informacji uzyskanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu wynika, że na Posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu z udziałem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. postanowiono o wstrzymaniu pobierania wody z rzeki San na ujęciu w Jarosławiu i dostarczania wody do miejskiej sieci wodociągowej (2 października o godz. 17.00 ujęcie wody dla miasta Jarosławia zostało wyłączone z eksploatacji). W dniu 3 października o godz. 6.00 ujęcie wody dla miasta Jarosławia zostało ponownie włączone do eksploatacji.

Dalsze działania związane z zanieczyszczeniem rzeki San należą do służb lokalnych takich jak: Powiatowe i Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu oraz Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego.

 

Wytworzył: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 03.10.2014 r.