INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu 22.01.2019 r. dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II
Obszar miasto i gmina Jasło, gminy Tarnowiec, Dębowiec, Skołyszyn, Brzyska,   miasto Rzeszów, gminy Trzebownisko, Krasne, Świlcza, Boguchwała, Tyczyn,  miasto Dębica, Dębica, Żyraków.
Wartość stężenia pyłu

w µg/m3

W dniu 22.01.2019 r. w godzinach od 1.00-do 10:00 średnie stężenia pyłu PM10 osiągnęły wartości bliskie lub przekraczające 200 µg/m3 na stacjach:

w Rzeszowie przy ul. Rejtana – średnie stężenie 265 µg/m3

w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego – średnie stężenie 205 µg/m3

w Dębicy przy ul. Grottgera – średnie stężenie 190 µg/m3

w Jaśle przy ul. Sikorskiego – średnie stężenie 184 µg/m3

Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.

Źródło informacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru)
Przewidywany czas
trwania przekroczenia
W godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych w dniu 22.01.2019 r. spodziewane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (zawłaszcza  brak wiatru) na przeważającym obszarze regionu a tym samym możliwy jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie całego województwa.

Utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury, brak wiatru) w województwie, a tym samym zjawiska smogowe prognozowane są przez serwis pogodowy IMGW-PIB również na dzień 23 stycznia. Wzrost siły wiatru do umiarkowanego mający wpływ na poprawę jakości powietrza w regionie prognozowany jest na dzień 24 stycznia (czwartek).

Wojewódzkie prognozy zanieczyszczenia powietrza na 22-24.01.2019 r. (opublikowane w dniu 22.01.2019 r.) wskazują na możliwość utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 w regionie również w dniu 23.01.2019 r.

Działania zapobiegawcze 1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,

2. Stosowanie się do zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 23 kwietnia 2018 r. wprowadzającej na obszarze województwa podkarpackiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2498);

3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.

 

Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.

Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Opracował Jolanta Ciba
Godzina i data Godz. 10:00 dnia 22.01.2019 r.
SMS WCZK OSTRZEGA:

Wysokie stężenia pyłu PM10 w powietrzu na terenie powiatów: miasto Rzeszów, rzeszowskiego, jasielskiego i dębickiego Szczegóły na stronie: https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/

RSO
Uwagi Mapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronie http://powietrze.gios.gov.pl, http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na: http://powietrze.gios.gov.pl/, http://powietrze.podkarpackie.pl/