INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

21 maja b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowych poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku siarki, 1-godzinnych poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, poziomu docelowego ozonu (liczby dni z max. stężeniem 8-godzinnym O3 wyższym od 120 ug/m3).
Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.
Obszar Strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1801. Obszar  około 120 km2 zamieszkały przez około 190 tys. mieszkańców.
Stwierdzone przekroczenia Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Rejtana– 36 przekroczeń.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Wysokie stężenia dobowe PM10 miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.
Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1.    ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2.    w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3.    wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Uwagi Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie https://stacje.wios.rzeszow.pl/

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 21.05.2018 r.