INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

20 lutego b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowych poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku siarki oraz 1-godzinnych poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze województwa podkarpackiego. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
Obszar Strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Krosno, Mielec. Obszar  około 160 km2 zamieszkały przez około 192 tys. mieszkańców.
Stwierdzone przekroczenia Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.W tym okresie ponad 35 dni ze stężeniem dobowym wyższym od 50 μg/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:·

  • w Dębicy przy ul. Grottgera– 49 przekroczeń,
  • w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 55 przekroczeń,
  • w Krośnie przy ul. Kletówki – 36 przekroczeń,
  • w Mielcu przy ul. Pogodnej – 53 przekroczenia,
  • w Mielcu przy ul. Biernackiego – 37 przekroczenia,
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Przekroczenia poziomu dobowego PM10 miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.

W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz stwierdzonymi w poprzednich latach przekroczeniami na tych stanowiskach dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 istnieje znaczne ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku 2018.

Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1.    ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2.    w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3.    wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 20.02.2018 r.