Informacja o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu

18 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2014 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego.

Analizy wykazały, że dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ołowiu w pyle PM10 nie ma ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Dla arsenu, kadmu, niklu w pyle PM10 nie ma ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. Wystąpiło natomiast przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia. Istnieje również ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na obszarze Jarosławia, Jasła, Krosna, Mielca, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka i Tarnobrzega.

Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

W okresie wiosennym i letnim wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu w powietrzu jest możliwy poprzez:

  1. zamianę indywidualnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej,
  2. selektywną zbiórkę odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie lub przekazywanie pozostałości roślinnych do odzysku, jeśli w gminie zorganizowana jest zbiórka odpadów zielonych. Nie należy spalać odpadów zielonych w ogrodzie,
  3. zaprzestanie wypalania traw.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-04-23