INFORMACJA O PRZEKROCZENIU ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

20 listopada b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Analiza objęła dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM10, pyłu zawieszony PM2.5, arsen, kadm, nikiel, ołów oraz benzo(a)piren. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

INFORMACJA O PRZEKROCZENIU ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.
Poziom Alertu Przekroczenie w 2018 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Możliwość wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Obszar Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 – strefa podkarpacka o kodzie PL1802 – Mielec, Nisko, Przemyśl. Obszar  około 235 km2 zamieszkały przez około 145 tys. mieszkańców.

Możliwość wystąpienia przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 – strefa podkarpacka o kodzie PL1802 – Sanok. Obszar  około 38 km2 zamieszkały przez około 38 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem w 2018 roku ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w:
– Mielcu przy ul. Biernackiego– 36 przekroczeń;
– Mielcu przy ul. Pogodnej– 38 przekroczeń;
– Nisku przy ul. Szklarniowej– 36 przekroczeń;
– Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej– 36 przekroczeń.Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od
50 μg/m3. Analiza objęła okres od 29.10.2017 r. do 28.10.2018 r. Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Sanoku przy ul. Sadowej– 36 przekroczeń.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Wysokie stężenia dobowe PM10 miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.
Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2. w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3. wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń,  na kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Czyste powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki w ramach programu będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 22.11.2018 r.