Informacja o przekroczeniu poziomu docelowego ozonu w 2015 r.

20 sierpnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomu docelowego ozonu w powietrzu dla województwa podkarpackiego.

Analiza wykazała wystąpienie przekroczenia dopuszczalnych 25 dni z maksymalnym 8-godzinnym stężeniem ozonu wyższym od 120 µg/m3. Przekroczenie zanotowane zostało na stacjach w Mielcu i w Nisku. Obszar przekroczenia obejmuje gminę Nisko (ok. 142 km2) zamieszkałą przez ok. 22,5 tys. mieszkańców oraz miasto i gminę Mielec (ok. 170 km2) zamieszkałą przez ok. 74 tys. mieszkańców.

Podwyższone stężenia ozonu występują w sezonie letnim, co powodowane jest wysokimi temperaturami sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. Ozon przyziemny jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych, a jego prekursorami są głównie tlenki azotu, oraz lotne związki organiczne.

Ozon występujący przy powierzchni ziemi ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i roślinność.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

  1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia.
  2. Osoby starsze i w podeszłym wieku.
  3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.
  4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego.
  5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego.
  6. Osoby palące papierosy.
  7. Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.

Podwyższonych stężeń ozonu w regionie można spodziewać się do końca okresu letniego, szczególnie w dniach z dużym nasłonecznieniem i z wysokimi temperaturami powietrza.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 20.08.2015 r.