INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.

20 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał analizy ryzyka wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowych poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i dwutlenku siarki, 1-godzinnych poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, średniorocznego poziomu dopuszczalnego ołowiu oraz średniorocznych poziomów docelowych arsenu, niklu, kadmu i benzo(a)pirenu na obszarze województwa podkarpackiego. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela.

INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2018 r.
Poziom Alertu Przekroczenie w 2018 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Możliwość wystąpienia w 2018 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Możliwość wystąpienia w 2018 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Obszar Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

– strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Jarosław, Dębica.  Obszar  około 68 km2 zamieszkały przez około 84,5 tys. mieszkańców;

Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

– strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Nisko, Przemyśl. Obszar  około 107 km2 zamieszkały przez około 77,5 tys. mieszkańców.

Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego B(a)P:

– strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1801: Rzeszów. Obszar  około 117 km2 zamieszkały przez około 189 tys. mieszkańców;

– strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Nisko, Przemyśl, Jasło, Krosno, Sanok, Tarnobrzeg, Dębica, Mielec, Jarosław, Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój. Obszar  około 439 km2 zamieszkały przez około 397 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem w 2018 r. ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Dębicy przy ul. Grottgera – 38 przekroczeń;

·   w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej– 39 przekroczeń;

Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem , w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Nisku przy ul. Szklarniowej – 40 przekroczeń;

·   w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej– 37 przekroczeń;

Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego B(a)P w 2018 r. związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, średniego stężenia B(a)P wyższego od 1 ng/m3. Analiza objęła okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. W tym okresie średnie stężenie B(a)P wyższe od 1 ng/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 3,4 ng/m3;

·   w Nisku przy ul. Szklarniowej– 3,7 ng/m3;

·   w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej– 3,6 ng/m3;

·   w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 3,6 ng/m3;

·   w Krośnie przy ul. Kletówki – 3,7 ng/m3;

·   w Sanoku przy ul. Sadowej – 2,9 ng/m3;

·   w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej – 3,3 ng/m3;

·   w Dębicy przy ul. Grottgera – 7,5 ng/m3;

·   w Mielcu przy ul. Pogodnej – 3,8 ng/m3;

·   w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 4,9 ng/m3;

·   w Iwoniczu-Zdroju u. Księdza Rąba -1,8 ng/m3;

·   w Rymanowie-Zdroju  ul. Parkowa – 1,9 ng/m3.

Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Wysokie stężenia dobowe PM10 i B(a)P miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.
Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1.    ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2.    w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3.    wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 20.04.2018 r.