Informacja o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu

20 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego.

Analizy wykazały, że dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu nie ma ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Dla arsenu, kadmu, niklu, ołowiu w pyle PM10 nie ma ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. Wystąpiło natomiast ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 w Rzeszowie i przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia. Istnieje również ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na obszarze Jarosławia, Jasła, Krosna, Mielca, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka i Tarnobrzega.

Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

W okresie wiosennym i letnim wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu w powietrzu jest możliwy poprzez:

  1. zamianę indywidualnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej,
  2. selektywną zbiórkę odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie lub przekazywanie pozostałości roślinnych do odzysku, jeśli w gminie zorganizowana jest zbiórka odpadów zielonych. Nie należy spalać odpadów zielonych w ogrodzie,
  3. zaprzestanie wypalania traw.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 21.04.2015 r.