Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego ozonu w 2016 r.

20 maja b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2016 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń powietrza dla województwa podkarpackiego.

Analiza wykazała ryzyko wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych 25 dni z maksymalnym 8-godzinnym stężeniem ozonu wyższym od 120 mg/m3. Ryzyko przekroczenia zanotowane zostało na stacjach w Krempnej i w Nisku. Obszar ryzyka przekroczenia obejmuje gminę Nisko (ok. 142 km2) zamieszkałą przez ok.22,5 tys. mieszkańców oraz gminę Krempna (ok. 203 km2) zamieszkałą przez ok.2 tys. mieszkańców.

Podwyższone stężenia ozonu występują w sezonie letnim, co powodowane jest wysokimi temperaturami sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. Ozon przyziemny jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych, a jego prekursorami są głównie tlenki azotu, oraz lotne związki organiczne.

Ozon występujący przy powierzchni ziemi ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i roślinność.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

  1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia.
  2. Osoby starsze i w podeszłym wieku.
  3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.
  4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego.
  5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego.
  6. Osoby palące papierosy.
  7. Osoby zawodowo narażone na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.

W 2016 r. podwyższonych stężeń ozonu w regionie można spodziewać się w okresie letnim, szczególnie w dniach z dużym nasłonecznieniem i z wysokimi temperaturami powietrza.

 

 

Autor: Beata Michalak

Data wytworzenia: 20.05.2016 r.