Informacja o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5

18 marca 2016 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2016 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Analiza wykazała ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze Jarosławia oraz ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2.5 na obszarze Przemyśla i Mielca.

W okresie objętym analizą na podwyższone stężenia pyłów zawieszonych wpłynęły przede wszystkim: emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów, emisja komunikacyjna oraz niekorzystne warunki meteorologiczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

W okresie wiosennym wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu jest możliwy przez:

  1. zamianę indywidualnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej,
  2. selektywną zbiórkę odpadów zielonych przez ich kompostowanie lub przekazywanie pozostałości roślinnych do odzysku, jeśli w gminie zorganizowana jest zbiórka odpadów zielonych. Nie należy spalać odpadów zielonych w ogrodzie,
  3. zaprzestanie wypalania traw.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 21.03.2016 r.