INFORMACJA O RYZYKU WYSTĄPIENIA POZIOMU ALARMOWEGO OZONU W DNIU 6.07.2018 R.

W dniu 6.07.2018 r. o godz. 14.00 czasu lokalnego w Jaśle przy ul. Sikorskiego stężenie ozonu przekroczyło wartość 180 µg/m3.

KOMUNIKAT O WYSTĄPIENIU W DNIU 6.07.2018 r. ALERTU POZIOMU II
DLA OZONU
Poziom Alertu Alert poziomu II – godzinowe stężenie ozonu w przedziale 

180 – 239 µg/m3.

Data przekroczenia 6.07.2018 r.
Obszar miasto Jasło, gminy: Jasło, Skołyszyn, Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, Dębowiec
Wartość stężenia ozonu

w µg/m3

Wartość stężenia ozonu o godz. 14 czasu lokalnego na stacji w Jasle przy ul. Sikorskiego wyniosła 183,7 µg/m3.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Występowanie warunków meteorologicznych sprzyjających tworzeniu się ozonu przyziemnego (wysokie temperatury powietrza, duże nasłonecznienie, brak wiatru, brak opadów)
Przewidywany czas
trwania przekroczenia
Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu wystąpiło o godz. 14.00 czasu lokalnego. Wysokie stężenia ozonu mogą utrzymywać się w kolejnych godzinach popołudniowych w dniu 6 lipca br.

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad Polska wskazują na obniżenie się stężeń ozonu w kolejnych dniach.

Grupy ludności
wrażliwe na przekroczenie
Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę oskrzelowa, przewlekłe choroby płuc
Działania zapobiegawcze Ograniczanie emisji substancji sprzyjających tworzeniu się ozonu przyziemnego poprzez:

1.    w miarę możliwości wspólne podróżowanie lub  korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej;

2.     bieżące korzystanie przez kierujących pojazdami i w planowaniu podróży z dostępnych systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach;

3. ograniczenie do niezbędnego minimum używania spalinowego sprzętu budowlanego;

4.     ograniczenie do niezbędnego minimum prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego;

5.    ograniczenie do niezbędnego minimum prac na otwartej przestrzeni z wykorzystaniem materiałów i surowców na bazie rozpuszczalników;

6.     bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w piecach domowych i na otwartej przestrzeni. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu;

7.    śledzenie:

–  prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie Głównego

Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/109

– komunikatów na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczących poziomów stężeń ozonu przyziemnego w województwie podkarpackim pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/

Osoby należące do wskazanych grup ryzyka powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu. Pozostałym zaleca się rozważenie ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 06.07.2018 r.