Informacja o stężeniach ozonu w dniu 5 lipca 2018 r. w województwie podkarpackim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w dniu dzisiejszym na terenie województwa podkarpackiego prognozowane są podwyższone stężenia ozonu. Najwyższe stężenia godzinowe ozonu  mogące przekraczać 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego prognozowane są w godzinach popołudniowych w północno- zachodniej części regionu.

Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest to, że przy warunkach atmosferycznych sprzyjających tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery (wysokie temperatury powietrza, duże nasłonecznienie, brak wiatru) do znacznego wzrostu jego stężeń w powietrzu dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.

Na negatywne oddziaływanie wysokich stężeń ozonu w powietrzu narażone są szczególnie: kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę oskrzelowa, przewlekłe choroby płuc. W okresie występowania wysokich stężeń ozonu w powietrzu osoby te powinny ograniczyć czas przebywania na zewnątrz oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu. Pozostałym zaleca się rozważenie ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Maksymalne stężenie jednogodzinne ozonu w dniu 5.07.2018 r.

 Wyniki automatycznych pomiarów ozonu z 1-godzinnym czasem uśredniania stężeń, prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie,  dostępne są na stronie internetowej: https://stacje.wios.rzeszow.pl .

Jak wynika z prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w kolejnych dniach stężenia ozonu mają ulec obniżeniu. Prognozy dostępne są na stronie internetowej GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/109

 

Autor:Beata Michalak
Data wytworzenia: 05.07.2018 r.