INFORMACJA WIOŚ W RZESZOWIE W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI PRZEWROTNE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z odpadami zdeponowanymi w miejscowości Przewrotne przez Spółkę MIDAN Sp. z o.o., Inspekcja Ochrony Środowiska podejmowała na przestrzeni lat wszelkie przewidziane prawem działania, w ramach posiadanych kompetencji.

Działalność w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych firma MIDAN Sp. z o.o. rozpoczęła w 2012 r. kiedy Starosta Rzeszowski udzielił ww. Spółce zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Pozwolenie wygasło w 2020 r.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w 2020 r. ukarał Spółkę administracyjnymi karami pieniężnymi:

  • za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w wysokości 5000 zł.
  • za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia w wysokości 54984 zł.
  • za magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1-6 tej ustawy w wysokości 20000 zł.

Następnie, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał działalność Spółki w zakresie zbierania odpadów na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz art. 32 ust. 1a  ustawy o odpadach, z wyznaczeniem terminu wstrzymania na dzień 15.12.2020 r.

Wszystkie wyżej wymienione decyzje są ostateczne.

Niezależnie od tego, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wymierzali przedstawicielom Spółki sankcje w postaci mandatów karnych, jak i wielokrotnie kierowane były wystąpienia do innych organów i jednostek w tej sprawie.

W 2022 r. Starosta Rzeszowski wydał w trybie art. 26 ust. 2 i 6 ustawy o odpadach decyzję nakazującą MIDAN Sp. z o.o. usunięcie odpadów złożonych na działce w miejscowości Przewrotne. Decyzja ta stała się ostateczna w kwietniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie podjęli kolejną próbę przeprowadzenia kontroli Spółki MIDAN Sp. z o.o. W związku z uniemożliwieniem organowi Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzenia kontroli, Prezesowi Zarządu MIDAN Sp. z o.o. wymierzono administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 000 zł, na podstawie art. 31c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Podczas oględzin terenu w Przewrotnem przeprowadzonych w lipcu 2023 r., na miejsce przybyła Państwowa Straż Pożarna, która usunęła część odpadów.

Firma MIDAN Sp. z o.o. w dalszym ciągu nie zastosowała się do nakazu usunięcia odpadów.

W związku z powyższym, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku z art. 183 § 1 ustawy Kodeks Karny, jak również z art. 225 § 1 ww. ustawy, skierowane w październiku 2022 r. Aktualnie śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie.

Trzech strażaków rozkłada folię na trawie.

Fot. 1. Jednostka PSP podczas usuwania części odpadów w m. Przewrotne (TVP Polsat)

 

Czterech Inspektorów IOŚ podczas oględzin terenu.

Fot. 2. Inspektorzy IOŚ podczas oględzin terenu w m. Przewrotne (TVP Polsat)