Informacja WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi odprowadzania przez właścicieli nieruchomości nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ostatnim okresie otrzymuje zwiększoną liczbę wniosków o podjęcie interwencji w sprawie niewłaściwego pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez ich nielegalne odprowadzanie do wód powierzchniowych. Wiele z tych zgłoszeń dotyczy odprowadzania do wód powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków przez właścicieli nieruchomości. Cyklicznie pojawiające się zanieczyszczenie wód powierzchniowych w województwie potwierdza, że w wielu przypadkach w dalszym ciągu do wód odprowadzane są nieoczyszczone ścieki bytowe.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, należy do zadań własnych gminy. Ustawa ta nakłada również szereg obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na właścicieli nieruchomości, m. in. obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Ponadto, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który m.in. kontroluje posiadanie umów oraz dowodów uiszczania ww. opłat.

Nowe uregulowania prawne spowodują zintensyfikowanie działań organów samorządowych – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w zakresie kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Działania te mają ogromne znaczenie w podejściu prewencyjnym, dzięki któremu możliwe będzie zapobieganie niekorzystnym zjawiskom i zagrożeniom dla środowiska oraz usuwanie przyczyn zanieczyszczenia wód powierzchniowych, których źródłem są tereny nieruchomości prywatnych oraz gospodarstw domowych.

Przypadki odprowadzania ścieków z terenu gospodarstw domowych, za które grożą sankcje nakładane przez organy samorządowe na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Fot. 1. Przypadki odprowadzania ścieków z terenu gospodarstw domowych, za które grożą sankcje nakładane przez organy samorządowe na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (fot. WIOŚ w Rzeszowie)