Udostępnianie informacji o tle zanieczyszczenia powietrza

Inspektorat ochrony środowiska udziela informacji o poziomie zanieczyszczeń w postaci stężeń średniorocznych zanieczyszczeń powietrza dla następujących substancji:

 • dwutlenek siarki (w kryterium ochrony roślin),
 • dwutlenek azotu,
 • pył zawieszony PM10,
 • pył zawieszony PM2,5
 • benzen,
 • ołów w pyle zawieszonym,
 • arsen w pyle zawieszonym,
 • kadm w pyle zawieszonym,
 • nikiel w pyle zawieszonym,
 • benzo(a)piren w pyle PM10.

Dopuszczalne wartości stężeń średniorocznych tych substancji określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Z uwagi na brak norm stężeń średniorocznych dla: tlenku węgla oraz ozonu, właściwy WIOŚ nie udziela informacji dotyczących wartości tła tych zanieczyszczeń.

Informacje o średniorocznych stężeniach substancji w poszczególnych strefach województwa podkarpackiego znajdują się w rocznych ocenach jakości powietrza w województwie podkarpackim, dostępnych na naszej stronie internetowej.

W przypadku żądania informacji o poziomie tła zanieczyszczenia powietrza na pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku należy wnieść stosowną opłatę, której wysokość jest określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 • Jeżeli wnioskodawca odbiera dane osobiście, wówczas wysokość opłaty wynosi 5 zł + 0,15 zł za każdą stronę kopii czarno-białej, wpłaty można dokonać na rachunek bankowy WIOŚ lub w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie lub jego terenowych Delegaturach w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu.
 • Jeżeli dane przesyłane są drogą elektroniczną opłata wynosi 5 zł + 0,10 zł za każdą zeskanowaną stronę i można uiścić ją na rachunek bankowy WIOŚ.
 • Za przesłanie danych drogą pocztową, należy na rachunek bankowy WIOŚ wpłacić dodatkową opłatę w wysokości podanej w aktualnym cenniku usług pocztowych “Poczty Polskiej”.

Od 1 stycznia 2007 r. , w związku z wejściem w życie ustawy o opłacie skarbowej, wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie podlega opłacie skarbowej.

WAŻNE!
W związku ze zmianami w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, które weszły w życie 11 maja 2014 r. informujemy, że informacje o środowisku i tle zanieczyszczenia powietrza udostępniane drogą elektroniczną przekazywane będą wyłącznie z podpisem kwalifikowanym.
W związku z powyższym do opłaty za udostępnienie informacji o środowisku przekazywane drogą elektroniczną, zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku, nie należy doliczać opłaty za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów.

Opłatę za udostępniania informacji o poziomie tła zanieczyszczenia powietrza należy uiścić w terminie 14 dni, przez wpłatę w kasie lub na rachunek bankowy WIOŚ: Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie nr 89101015280008662231000000. W celu uniknięcia zbędnej wymiany korespondencji, dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 • Wzór wniosku o udostępnienie informacji o poziomie tła zanieczyszczeń powietrza ico_word  ico_acrobat
  Administratorem danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie (35-101) ul. Gen. M. Langiewicza 26. Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczenia powietrza. Więcej informacji dot. ochrony danych: https://wios.rzeszow.pl w zakładce „Informator klienta” – „RODO”.