Informacje o środowisku

Realizując zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska udostępnia w serwisie informacje o środowisku na obszarze województwa podkarpackiego obejmujące:

Badania monitoringowe wód powierzchniowych, zbiorników zaporowych oraz pomiary poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu prowadzone są przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie, które posiada wdrożony system jakości, co jest spełnieniem wymagań wynikających z art. 28f, pkt 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Do końca 2009 r. badania monitoringowe jakości powietrza prowadzone były przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie oraz przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie. Począwszy od stycznia 2010 r. badania jakości powietrza prowadzone są wyłącznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Badania monitoringowe wód podziemnych realizowane są na poziomie krajowym przez Państwowy Instytut Geologiczny.