Klasyfikacja jakości wód w 2005 roku

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 49 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne i należy do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania jakości wód powierzchniowych zgodnie z “Programem monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2005 roku”, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ustawa Prawo wodne wprowadziła nowy sposób prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych, kładąc główny nacisk na jego użyteczność oraz przydatność w kształtowaniu strategii gospodarowania i ochrony zasobów wodnych.

Kierując się specyfiką i warunkami ekologicznymi w poszczególnych zlewniach na obszarze województwa, wykazami użytkowego przeznaczenia wód oraz koniecznością przygotowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych UE w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, w 2005 roku badaniami objęto cieki spełniające jeden lub kilka następujących warunków:

 • posiadają zlewnię o powierzchni większej niż 2500 km2 (Wisła, Wisłoka, San, Wisłok),
 • posiadają zlewnie mniejsze, lecz są istotne dla kształtowania zasobów wodnych (Ropa, Jasiołka, Trześniówka, Łęg, Wiar, Tanew, Strwiąż oraz Wisznia, Szkło i Lubaczówka w przekrojach granicznych),
 • przekraczają lub stanowią granicę państwową z Ukrainą (San, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Strwiąż),
 • są środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych,
 • są lub w przyszłości będą źródłem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 • są odbiornikiem znacznych ilości ścieków komunalnych i przemysłowych.

W 2005 roku sieć monitoringu rzek w województwie podkarpackim tworzyło ogółem 139 punktów pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na 80 ciekach. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych wraz z przyporządkowaniem ich do określonej sieci monitoringu jakości wód przedstawia tabela.

Badania wód wykonane w 2005 roku umożliwiły:

 • ocenę ogólną wód i zaliczenie ich do jednej z ustalonych pięciu klas jakości,
 • ocenę poziomu azotanów oraz wskaźników eutrofizacji w wodach,
 • ocenę przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych,
 • ocenę jakości wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 • realizację monitoringu wód granicznych w ramach dwustronnej umowy między Polską i Ukrainą,
 • realizację programu badań sieci EUROWATERNET w punktach położonych w województwie podkarpackim, dla potrzeb oceny stanu zasobów wód w Europie.

Wyniki ocen i klasyfikacji wód w monitorowanych rzekach województwa podkarpackiego przedstawiono w tabelach i na mapkach.

1. Klasyfikacja ogólna jakości wód w rzekach badanych w 2005 roku

Zlewnia rzeki Wisła:

Zlewnia rzeki Wisłoka:

Zlewnia rzeki San:

Zlewnia rzeki Wisłok:

Zlewnia rzeki Strwiąż:

2. Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w rzekach badanych w 2005 roku

3. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w rzekach badanych w 2005 roku

Zlewnia rzeki Wisła:

Zlewnia rzeki Wisłoka:

Zlewnia rzeki San:

Zlewnia rzeki Wisłok:

4.Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia w 2005 roku