Klasyfikacja jakości wód w rzekach objętych badaniami monitoringowymi

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania jakości wód w rzekach zgodnie z “Programem monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2004-2005”, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska wynika z art.49 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.

Ustawa Prawo wodne reguluje zagadnienia związane z ochroną środowiska wodnego i dostosowuje je do prawodawstwa Unii Europejskiej. Przepisy ustawy wprowadziły nowy sposób prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych, kładąc główny nacisk na jego użyteczność oraz przydatność w kształtowaniu strategii gospodarowania i ochrony zasobów wodnych.

Stosownie do specyfiki i warunków ekologicznych w poszczególnych zlewniach, przeznaczenia wód, planowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód oraz konieczności przygotowania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych UE w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, do badań wyznaczono cieki spełniające jeden lub kilka następujących warunków:

 • posiadają zlewnię o powierzchni większej niż 2500 km2 (Wisła, Wisłoka, San, Wisłok),
 • posiadają zlewnię o powierzchni mniejszej niż 2500 km2, lecz są istotne dla kształtowania zasobów wodnych (Ropa, Jasiołka, Trześniówka, Łęg, Wiar, Tanew, Strwiąż oraz Wisznia, Szkło i Lubaczówka w przekrojach granicznych),
 • przekraczają lub stanowią granicę państwowa z Ukrainą (San, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Strwiąż),
 • są środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych,
 • są lub w przyszłości będą źródłem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 • są odbiornikiem znacznych ilości ścieków komunalnych i przemysłowych.

W 2004 roku sieć monitoringu rzek w województwie podkarpackim tworzyły 84 punkty pomiarowo-kontrolne rozmieszczone na 24 ciekach. Badania ukierunkowano głównie na:

 • ocenę ogólną jakości wód,
 • ocenę narażenia wód powierzchniowych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz identyfikację w wodach parametrów mających zastosowanie do oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych,
 • identyfikację jakości wód w zależności od aktualnego ich przeznaczenia:
  • badania dla oceny jakości wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych,
  • badania dla oceny jakości wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 • monitorowanie jakości wód granicznych, będące realizacją dwustronnych umów między Polską i Ukrainą,
 • monitorowanie wód w sieci EUROWATERNET dla potrzeb oceny stanu zasobów wód w Europie.

Realizując przepis §8 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453) w tabelach przedstawiono wyniki: