Ocena jakości wód w rzekach województwa podkarpackiego objętych badaniami monitoringowymi w 2010 r.

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne. Do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska należy wykonywanie badań wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych.

Podstawą oceny stanu wód w 2010 r. jest realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012, zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zmiany wprowadzone w 2010 r. do Programu zawarte zostały w Aneksie Nr 1.

W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie objął monitoringiem operacyjnym 47 jednolitych części wód rzecznych. Badania wykonane zostały w 53 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym w 34 punktach operacyjnych oraz w 37 punktach celowych. W 7 operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych oznaczane były tylko wybrane wskaźniki chemiczne.

Wyniki badań uzyskane w 27 punktach operacyjnych posłużyły do dokonania klasyfikacji stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych do oceny stanu chemicznego jednolitych części wód. Wykorzystane zostały również do oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych za lata 2008-2010.

Badania wód, wykonane w punktach celowych monitoringu operacyjnego, wykorzystane zostały do oceny przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, oceny przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych według kryteriów ustalonych odrębnymi przepisami oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

Wyniki badań wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych
w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych, uzyskanych w 2010 r., przedstawione zostały w układzie głównych zlewni na terenie województwa:

Wyniki klasyfikacji i ocen wód powierzchniowych województwa podkarpackiego przedstawiono w tabelach i na mapach.

  1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych w 2010 r.
  2. Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2010 r.
  3. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w rzekach badanych w 2010 r.

W związku ze zmianą granic klas jakości dla elementów biologicznych i planowaną nowelizacją rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zalecił w 2013 r. weryfikację ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych badanych przez WIOŚ w latach 2010-2011. Zweryfikowane oceny stanu wód zostaną udostępnione w terminie do końca pierwszego półrocza 2013 r.